Domov | Sektor za neživila | Tekstil in obutev | Zahteve pri označevanju obutve

Zahteve pri označevanju obutve

Zakonska podlaga:

  • Zakon o splošni varnosti proizvodov (UL RS, št. 101/2003)
  • Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti ZTPUS-1, UL RS, št. 17/2011)
  • Pravilnik o označevanju materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikov (Uradni list RS, št. 26/2000, 96/2003, 21/2004, 55/2009)

V skladu s Pravilnik o označevanju materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikov se za obutev štejejo vsi izdelki z dodanim podplatom, katerih namen je, da pokrijejo stopalo ali varujejo stopalo, vključno s sestavnimi deli, ki se lahko prodajajo tudi samostojno in so navedeni v prilogi I, ki se nahaja na koncu tega teksta. Seznam primerov obutve za katero velja pravilnik, pa je opredeljen v Prilogi II.

Pravilnik ne velja za:

  • rabljeno, nošeno obutev,
  • zaščitno obutev po predpisih, ki urejajo osebno varovalno opremo,
  • obutev po predpisih, ki urejajo omejitev dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov,
  • obutev kot igračo.

Dobavitelj je proizvajalec, njegov zastopnik s sedežem v RS, če proizvajalec nima sedeža v RS, uvoznik ali druga fizična ali pravna oseba, ki je dala proizvod v promet ali omogočila njegovo porabo. Dati v promet pomeni prvič odplačno ali brezplačno dobaviti proizvod v RS.
Označevanje izdelka določa II. poglavje Pravilnika, ki določa, da se za označevanje glavnih sestavnih delov obutve uporabljajo piktogrami ali pisne oznake v skladu s Prilogo I/1. Podatki, ki morajo biti navedeni na obutvi v skladu s 1. odstavkom  5. člena Pravilnika, se navajajo na obutvi in sicer na vsaj enem kosu obutve v paru. Dobavitelj mora poskrbeti, da so pisni podatki v slovenskem jeziku v jasnem in čitljivem tisku ter da piktorgrami ustrezajo določilom Priloge I. Oznake so lahko natiskane, v obliki nalepke ali žiga oziroma etikete. Oznake morajo biti vidne, varno pritrjene ali enostavno dostopne, dimenzije piktogramov morajo biti dovolj velike, da so podatki na njih razumljivi.

V prostorih, kjer se prodaja obutev na drobno, morajo biti izobešena obvestila o pomenu simbolov piktogramov za materiale in glavne sestavne dele obutve ter o velikostnih številkah. Primer obvestila si lahko ogledate v Prilogi III. Vse oznake  ne smejo motiti izgleda izdelka/obutve in morajo biti enostavno odstranljive.

Prodajalec mora zagotoviti, da ima obutev, ki jo prodaja, ustrezno oznako, ki je predpisana s Pravilnikom. Nadzor nad izvajanjem Pravilnika izvaja TIRS.

 

Priloga I: Definicije, piktogrami in ustrezne pisne oznake glavnih sestavnih delov obutve
Priloga II: Primeri obutve na katero se nanaša pravilnik
Priloga III: Obvestila o pomenu simbolov piktogramov za materiale in glavne sestavne dele obutve ter o velikostnih številkah, ki mora biti izobešena v vsakem prostoru, kjer se prodaja obutev na drobno

 

Koristne povezave

 

Stran je bila natisnjena s spletnega portala Trgovinske zbornice Slovenije www.tzslo.si.
© 2007 Trgovinska zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.