Domov | Novinarsko središče

Obvestilo Urada RS za kemikalije - Pripravljen je CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) modul za priglasitev kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo nanomateriale

Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih (UL L 342, 22. 12. 2009, str. 59; v nadaljevanju: Uredba št. 1223/2009) je zakonodaja, ki je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah Evropske unije. Veljati je začela 11. januarja 2010, uporabljati pa se bo začela 11. julija 2013 z izjemo določenega člena, ki že velja od 1. decembra 2010. Uredba bo v celoti zamenjala trenutno še veljavno Direktivo Sveta 76/768/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki (UL L 262, 27. 9. 1976, str. 169) ter vse njene spremembe in dopolnitve.

Uredba št. 1223/2009 opredeljuje pojem »nanomaterial« kot netopen ali biološko obstojen in namenoma proizveden material z eno ali več zunanjimi dimenzijami ali notranjo strukturo v merilu od 1 do 100 nm.

Prisotnost snovi v obliki nanomaterialov v kozmetičnem izdelku mora odgovorna oseba priglasiti v okviru elektronske predložitve informacij o kozmetičnem izdelku (13. člen). Poleg priglasitve iz 13. člena pa mora odgovorna oseba tudi obvestiti Evropsko komisijo o kozmetičnem izdelku, ki vsebuje nanomateriale (16. člen). Priglasitev kozmetičnega izdelka z vsebnostjo nanomaterialov, ki so že dostopni na trgu, mora odgovorna oseba opraviti v šestih mesecih, in sicer od 11. januarja 2013 dalje. Nove kozmetične izdelke z vsebnostjo nanomaterialov pa mora odgovorna oseba priglasiti šest mesecev prej, preden se ti izdelki dajo na trg.

Odgovorni osebi ni treba opraviti priglasitve, kadar se nanomateriali uporabljajo kot barvila, UV-filtri in konzervansi, ki jih ureja 14. člen Uredbe št. 1223/2009, razen če je to izrecno navedeno.
Več informacij o CPNP modulu za priglasitev kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo nanomateriale najdete tukaj:
ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/cpnp_16_new_en.pdf

Vir: Urad RS za kemikalije, Ministrstvo za zdravje, januar 2013

< nazaj
Stran je bila natisnjena s spletnega portala Trgovinske zbornice Slovenije www.tzslo.si.
© 2007 Trgovinska zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.