28. 02. 2020

POMEMBNO ZA PROIZVAJALCE IN UVOZNIKE (TRETJE IN EU DRŽAVE) NOSILCEV ZVOKA, SLIKE IN NAPRAV ZA TONSKO IN/ALI VIZUALNO SNEMANJE

V T-Informacijah 2/20, 4/20 in 6/20 smo vas obširneje seznanili s Skupnim sporazumom za določitev višine nadomestil za tonsko in/ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe (v nadaljevanju: sporazum), ki sta ga sklenili kolektivna organizacija Kopriva in Trgovinska zbornica Slovenije in je bil objavljen v Uradnem listu RS 4/20 z dne 24. 1. 2020.

Glede na večje število vprašanj s strani podjetij in ob tem, da je eden od petih popustov (okoliščine uporabe zaradi katerih se plačilo nadomestila zniža) v kolikor se za to možnost odločite, povezan tudi s časovnim rokom 9. marec 2020, v nadaljevanju ponovno objavljamo vsebine, kjer je največ vprašanj ter vas obveščamo, da lahko do ključnih informacij ter pravnih podlag dostopate tudi preko odprte spletne strani TZS: https://www.tzslo.si/sl/vsebine-za-clane/splosna-zakonodaja/avtorska-zakonodaja

Pravne podlage za nadomestila in kdo so zavezanci

Glede na določbe Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (37. člen) ima avtor pravico do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje in za fotokopiranje svojega dela, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena tega zakona.

Nadomestilo za tonsko in vizualno snemanje se plačuje:

 1. pri prvi prodaji ali uvozu novih naprav za tonsko in vizualno snemanje, in
 2. pri prvi prodaji ali uvozu novih praznih nosilcev zvoka ali slike.

Za namen tega zakona se kot uvoz šteje sprostitev blaga v prost promet v skladu s carinskimi predpisi Evropske skupnosti ter vsak vnos na ozemlje Republike Slovenije iz drugih držav članic Evropske unije.

Zavezanci za nadomestila

Kot določa 38. člen ZASP so zavezanci nadomestila za tonsko in vizualno snemanje:

 • - proizvajalci naprav za tonsko in vizualno snemanje,
 • - proizvajalci praznih nosilcev zvoka ali slike,
 • - poleg proizvajalcev so solidarno zavezani tudi uvozniki naprav in nosilcev, razen če je uvoz namenjen za privatno in nekomercialno uporabo kot del njihove osebne prtljage.

 

Proizvajalci iz prejšnjega dostavka niso zavezanci nadomestila za tiste naprave oziroma nosilce, ki jih izvažajo. Zavezanci iz prvega odstavka 38. člena niso zavezanci nadomestila za tiste naprave oziroma nosilce, ki jih prvič prodajo ali uvozijo za:

 • ‒ komercialno reproduciranje avtorskih del, pri katerem je treba pridobiti dovoljenje imetnikov pravic, ali
 • ‒ reproduciranje avtorskih del v korist invalidnih oseb, če je neposredno povezano z njihovo invalidnostjo.

 

POMEMBNO!

Kot določa 48. člen Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP), morajo zavezanci iz prvega odstavka 38. člena ZASP kolektivni organizaciji, ki ima dovoljenje za kolektivno upravljanje pravice do nadomestila iz 37. člena ZASP, ob koncu vsakega koledarskega polletja poslati podatke o vrsti in številu prodanih ali uvoženih naprav in nosilcev iz drugega odstavka 37. člena ZASP. Pridobljene podatke lahko kolektivna organizacija uporabi le za namen, za katerega so bili dani, in jih nepooblaščenim osebam ne sme razkriti.

 

Iz Skupnega sporazuma - Okoliščine uporabe zaradi katerih se plačilo nadomestila zniža

 1. člen

Posameznemu zavezancu se priznavajo naslednja znižanja nadomestila, določenega v skladu s 5. členom tega sporazuma:

 1. a) 5 % znižanje nadomestila v primeru ureditve razmerja s KOPRIVO s sklenitvijo individualne pogodbe pod pogoji iz tega sporazuma, od podpisa individualne pogodbe dalje in za čas veljavnosti individualne pogodbe;
 2. b) 5 % znižanje nadomestila, v kolikor zavezanec KOPRIVI poda soglasje v individualni pogodbi, za pridobitev njegovih podatkov za preverjanje poročil iz verodostojnih evidenc;
 3. c) 5 % znižanje nadomestila v primeru pogodbeno dogovorjenega mesečnega poročanja in mesečnega plačila nadomestila;
 4. d) 5 % znižanje nadomestila za izpolnitev obveznosti poročanja na način in v obrazcih, ki jih določi KOPRIVA.

Če bo proizvod kategorije pod šifro E iz 5. člena tega sporazuma (HDD in SSD), za katerega je uvoznik že plačal nadomestilo ob uvozu, pozneje vgrajen v proizvod kategorije pod šifro A iz 5. člena tega sporazuma (računalnik), se proizvajalcu računalnika ob prvi prodaji in obračunu nadomestila prizna znižanje v višini že plačanega nadomestila za proizvod pod šifro E iz 5. člena tega sporazuma.

14. člen - Podpisnici tega sporazuma soglašata, da se zavezancem, ki podpišejo individualno pogodbo s KOPRIVO in plačajo nadomestilo za prvo obračunsko obdobje (2. polletje 2019) v roku 30 dni od začetka veljavnosti[1] tega sporazuma, prizna dodatno 5 % znižanje za čas veljavnosti individualne pogodbe. Enak popust velja za zavezance, ki podpišejo individualno pogodbo s KOPRIVO v roku 30 dni od začetka opravljanja dejavnosti proizvodnje oziroma uvoza naprav in/ali nosilcev, če je dejavnost zavezanec začel opravljati po začetku veljavnosti sporazuma.

[1] Opomba TZS: trideseti dan od začetka veljavnosti skupnega sporazuma je vključno 9. 3. 2020.

Nazaj