Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti

Končna zloženka - PROMOCIJA ZDRAVJA V TRGOVINI

Testno usposabljanje

V okviru projekta je bilo v času med 19. 8. 2014 in 9. 10. 2014 izvedeno še testno usposabljanje, katerega namen je bilo ustvariti podporno okolje za promocijo zdravja pri delu ter ponuditi izboljšanje potencialov za izboljšanje zdravja in dobrega počutja zaposlenih, povečanje kakovosti življenja in ozaveščanje ljudi o njihovem psihološkem in fizičnem zdravju.

Vsakemu udeležencu se je izdelal:

 • prilagojen program vaj za sproščanje na delu med odmorom za zmanjšanje tveganj za zdravje na delovnem mestu ter
 • individualni program športne vadbe, psiholoških vaj ter zdravega načina prehranjevanja za boljše počutje in zmanjšanje odsotnosti z dela.

Program in prijavnica

Testno usposabljanje smo izvedli s pomočjo aplikacije 24alife, ki je celovita rešitev, ki s pomočjo sodobne tehnologije, usmerja pri oblikovanju zdravega življenjskega sloga. Preko mobilne aplikacije in spletnega portala spremlja uporabnika 24 ur na dan. S konkretnimi nasveti, individualnimi programi, spremljanjem športnih aktivnosti, osebnimi analizami, prehranskimi usmeritvami, stalnim spremljanjem napredka in spodbudnimi namigi postopoma vodi k bolj zdravemu življenjskemu slogu. Namenjena je vsem, ki si želijo spremeniti svoj življenjski slog, a ne vedo kje začeti in kako nadaljevati. Prednost rešitve 24alife se skriva v strokovnem zanju in temelji na znanstvenih načelih s področja psihologije, športnega treniranja, nutricistike in medicine.

Začetno testiranje - Žalec, 19. 8. 2014

Delavnica "Krepitev motivacije" - Ljubljana, 3. 9. 2014

Razvoj notranjih potencialov in motivacije za uspešno delo - dr. Matej Tušak

Delavnica "Soočanje s stresom" - Ljubljana, 17. 9. 2014

Učinkovito soočanje s stresom - dr. Matej Tušak

Zaključno testiranje - Žalec, 9. 10. 2014

Delavnica "Obroki na delovnem mestu" - dr. Alojz Ihan

Strokovna usposabljanja v okviru projekta TZS »Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti«

Trgovinska zbornica Slovenije je skupaj s projektnim partnerjem Sindikatom delavcev trgovine Slovenije - ZSSS v okviru projekta »Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti« izvedla 10 brezplačnih strokovnih usposabljanj po celi Sloveniji, katerih se je udeležilo 383 udeležencev. Namen usposabljanj je bil predstaviti aktivnosti za izboljšanje zdravstvene in varnostne ozaveščenosti ter pomen promocije zdravja na delovnem mestu.

V okviru projekta smo izvedli naslednja usposabljanja:

 • 6. februar 2014 od 9.00 do 15.00 ure v KRANJU, v dvorani Zavarovalnice Triglav, Bleiweisova 20, Kranj ... program
 • 12. februar 2014 od 9.00 – 15.00 ure v LJUBLJANI, v prostorih Doma gospodarstva, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana C/I. nadstropje ... program
 • 5. marec 2014 od 9.00 – 15.00 ure v NOVEM MESTU, v dvorani Visoke Šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto, Na Loko 2, Novo mesto ... program
 • 2. april 2014 od 9.00 – 15.00 ure v CELJU, v dvorani Celjanka, Dečkova 1 - Celjski sejem, Celje ... program
 • 24. april 2014 od 9.00 – 15.00 ure v MARIBORU, v prostorih Območne organizacije ZSSS Podravje in Koroška, Neratova ulica 4, Maribor ... program
 • 6. maj 2014 od 9.00 -15.00 ure v LJUBLJANI, v dvorani C/I. nadstropje, Dimičeva 13, Ljubljana ... program
 • 22. maj 2014 od 9.00 – 15.00 ure v KOPRU, dvorana v Hotelu Bio, Vanganelska cesta 2, Koper ... program
 • 5. junij 2014 od 9.00 – 15.00 ure v NOVI GORICI, konferenčni center Perla, sejna soba Nina, Perla Casino & Hotel, Kidričeva 7, Nova Gorica ... program
 • 18. junij 2014 od 9.00 – 15.00 ure v POSTOJNI, dvorana v pritličju Notranjskega muzeja Postojna, Kolodvorska cesta 3, Postojna ... program
 • 3. julij 2014 od 9.00 – 15.00 ure v LJUBLJANI, v prostorih Doma gospodarstva, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana C/I. nadstropje ... program

Predstavitve z predavanj:

Uvod in predstavitev Analize stanja na področju zdravja pri delu v trgovinski dejavnosti - Miha Sekne
Zdravo prehranjevanje na delovnem mestu - prof. dr. Alojz Ihan
Promocija zdravja pri delu za zagotovitev dobrega počutja - doc. dr. Simona Šarotar Žižek
Predstavitev primera dobre prakse - Željka Kutija
Obvladovanje stresa za krepitev zdravja v trgovinski dejavnosti - prof. dr. Matej Tušak
Pomen telesne aktivnosti za krepitev zdravja pri delu - prof. dr. Vojko Strojnik
Nagrajevanje pri delu in bolniška odsotnost - mag. Ladi Rožič
Prikaz primera dobre prakse v avstrijskem trgovskem podjetju - prof. dr. Paul Jimenez
Pogled naprej: Orodje za izvajanje aktivnosti promocije zdravja pri delu - Alenka Ribič

FOTOGALERIJA:

Povezava na spletno stran ZRNO ZDRAVJA

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU

Trgovinska zbornica Slovenije je skupaj s projektnim partnerjem, Sindikatom delavcev trgovine Slovenije, 1. oktobra 2013 začela izvajati projekt »Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti«. Projekt »Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Namen projekta »Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti« je prispevati k višji stopnji zdravja zaposlenih v trgovinski dejavnosti na celotnem ozemlju Slovenije ter posledično k manjši rabi zdravstvenih storitev. Z izvedbo enodnevnih delavnic v 10 mestih po celotnem ozemlju Republike Slovenije ter testnega usposabljanja, ki se jih bodo lahko brezplačno udeležili tako delavci kot delodajalci, želita projektna partnerja omogočiti vsem, ki delajo v trgovinski dejavnosti ne glede na to, v kateri regiji se njihovo delovno mesto nahaja in ne glede na delo, ki ga opravljajo, dostop do znanja ter bolj zdravega opravljanja njihovih nalog.

Uspešna izvedba vseh projektnih aktivnosti bo prispevala k uresničitvi naslednjih ključnih v ciljev projekta:

 • boljše zavedanje o tem, kako se izogniti škodljivemu delovanju na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti,
 • z vključitvijo tudi mlajših oseb, dijakov, ki imajo obvezno šolsko prakso v podjetjih, v usposabljanja, slednjim omogočiti, da se že na začetku delovne kariere seznanijo s škodljivimi dejavniki ter s pristopi, s katerimi se jim lahko izognejo in tako bolj zdravo živijo,
 • z vključitvijo brezposelnih oseb slednje postaviti v enakopraven položaj z zaposlenimi ter jim posledično pomagati pri hitrejši vnovični zaposlitvi,
 • izboljšati zdravstveno stanje zaposlenih v trgovinski dejavnosti,
 • prispevati k zmanjšanju absentizma zaposlenih oseb v trgovinski dejavnosti,
 • prispevati k zmanjšanju stroškov delodajalcev in ZZZS za nadomestila za začasno zadržanost od dela,
 • preko enakopravne vključitve v usposabljanja povečati zaupanje med delodajalci in delavci,
 • zmanjšati obremenjenost zdravnikov po celotnem ozemlju Republike Slovenije,
 • z dostopnostjo lokacij delavnic in testnega usposabljanja tudi invalidom, starejšim zaposlenim in mlajšim prispevati k povečevanju enakih možnosti za vse, tudi obrobnih skupin,
 • vzpostavitev partnerstva med predstavniki delojemalcev in delodajalcev ter ZZZS tudi na področju krepitve zdravja na delovnih mestih,
 • odločevalcem na področju določanja strategije promocije zdravja pri delu v državi pokazati usmeritve za izboljšanje delovnih pogojev v smislu večje varnosti in usklajenosti z zdravstvenimi zahtevami glede organizacije dela v trgovinski dejavnosti,
 • prenesti dobro prakso na področju zdravja na delovnem mestu iz tujine v Slovenijo.

V sklopu projekta Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti bodo izvedene naslednje aktivnosti:

 • analiza stanja na področju zdravja pri delu v trgovinski dejavnosti,
 • izvedba 10 denodnevnih delavnic po Sloveniji (Kranj, Ljubljana, Novo mesto, Trbovlje, Celje, Maribor, Murska Sobota, Koper, Nova Gorica in Postojna). Usposabljanja bodo potekala v sodelovanju s predvidenim zunanjim izvajalcem, ki ima kvalitetno ekipo priznanih slovenskih in tujih strokovnjakov,
 • evalvacija izvedenih 10 enodnevnih delavnic,
 • izvedba testnega usposabljanja za najmanj 20 udeležencev (izdelava stresnih profilov (začetni in končni), izdelava prikazov zdravstvene rezerve (začetni in končni), 20 programov vaj za sproščanje med delom v odmoru za zmanjšanje tveganj za zdravje na delovnem mestu, 20 individualnih programov športne vadbe, psiholoških vaj ter zdravega načina prehranjevanja za boljše počutje in zmanjšanje odsotnosti z dela, izvedba ankete o učinkih testnega usposabljanja ter priporočilih za nadaljnje delo),
 • evalvacija testnega usposabljanja,
 • priprava zaključkov, povzetka projekta, napotkov za prihodnje delovanje na področju zdravja pri delu v trgovinski dejavnosti, ki se bo odrazila tudi v končni zloženki,
 • oblikovanje in tisk končne zloženke (A5 format, 8 strani, 10.000 izvodov),
 • vodenje in koordinacija projekta,
 • informiranje in obveščanje javnosti.

Ciljne javnosti, ki jim je projekt namenjen, tvorijo: delodajalci in delavci v trgovinski dejavnosti, člani organov upravljanja TZS (upravni odbor, nadzorni odbor in skupščina TZS) in strokovni delavci TZS, strokovni delavci Sindikata delavcev trgovine Slovenije, sindikalni zaupniki in člani sindikata SDTS in ostalih sindikatov v trgovini, pogajalska skupina za sestavo KPDTS, predstavniki ministrstva, pristojnega za delo in zaposlovanje, svetovalni delavci po srednjih trgovskih šolah, dijaki, ki opravljajo obvezno šolsko prakso v podjetjih, svetovalci Zavoda RS za zaposlovanje, brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in imajo kvalifikacije za delo v trgovinski dejavnosti, ter širša javnost z namenom ozaveščanja o pomenu dolgoročnega zdravega dela v trgovini, gospodarstvu in celotni družbi.

Projekt "Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti" je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Trajanje projekta: od 1. 10. 2013 do 31. 10. 2014

Upravičenec:
TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Dimičeva 13, Ljubljana
e-naslov: info@tzslo.si, telefon: +386 1 5898 212/213, faks: +386 1 5898 219, spletna stran: http://www.tzslo.si/promocija-zdravja

Kontaktna oseba na projektu:

    Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS

Projektni partner:
SINDIKAT DELAVCEV TRGOVINE SLOVENIJE, Republiški odbor
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
e-naslov: sdts@sindikat-zsss.si, telefon: +386 1 4341 253, spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si/projekti

Kontaktna oseba na projektu:

    mag. Ladislav Rožič, sekretar

Povezava na spletno stran ZZZS

ANALIZA STANJA NA PODROČJU ZDRAVJA PRI DELU V TRGOVINSKI DEJAVNOSTI

Anketni vprašalnik

VPRAŠALNIKA:
- Obremenitev in počitek v zadnjih sedmih dneh in nočeh
- Strategije in načini vedenja na delovnem mestu
sta vam na voljo brezplačno po opravljeni registraciji na spletni strani 24alife.

Sporočila za javnost:
Trgovinska zbornica Slovenije uspešno zaključila z izvajanjem projekta "Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti"
"Trgovinko" skrbi za promocijo zdravja v trgovini
Trgovinska zbornica Slovenije je s partnerji v okviru projekta "Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti" uspešno izvedla že šesto usposabljanje
Trgovinska zbornica Slovenije s partnerji v okviru projekta "Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti" uspešno izvedla že pet strokovnih usposabljanj
Trgovinska zbornica Slovenije v okviru projekta "Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti" uspešno izvedla že tri strokovna usposabljanja
Trgovinska zbornica Slovenije bo marca za zdravje zaposlenih v trgovini skrbela v Novem mestu in Zagorju
Projekta "Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti" se je udeležilo že preko 100 Slovencev
TZS s projektnim delom skrbi za promocijo zdravja zaposlenih v trgovinski dejavnosti
Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti