Splošna zakonodaja

Zakon o potrošniških kreditih

Ta zakon ureja potrošniške kreditne pogodbe, pri katerih kot jemalec kredita nastopa potrošnik ali potrošnica, ki jemlje kredit pod pogoji in za namene, ki jih določa ta zakon. Prav tako zakon ureja položaj t.i. kreditnih posrednikov, v položaju katerih nemalokrat nastopajo trgovci. 

S tem zakonom so se v slovenski pravni red prenesle naslednje direktive in uredbe EU:

  1. Direktiva 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS (UL L št. 133 z dne 22. 5. 2008, str. 66),
  2. Direktiva Komisije 2011/90/EU z dne 14. novembra 2011 o spremembi dela II Priloge I k Direktivi 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki določa dodatne predpostavke za izračun letne efektivne obrestne mere (UL L št. 296 z dne 15. 11. 2011, str. 35),
  3. Direktiva 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L št. 60 z dne 28. 2. 2014, str. 34; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/17/EU), in ureja izvajanje:
  4. Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (UL L št 171 z dne 29. 6. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2016/1011).

Kreditni posredniki (na primer trgovci) morajo imeti zaradi večje varnosti potrošnikov sklenjeno pogodbo s kreditodajalcem. Potrošnika morajo obvestiti, če sodelujejo z enim ali več kreditodajalci. Posrednik potrošniku ne sme zaračunati svojih storitev, prav tako ne sme zahtevati ali sprejeti izpolnitve denarne obveznosti potrošnika za račun dajalca kredita, za katerega je posredoval pri sklepanju pogodb.

 

Celotno besedilo predpisa je dostopno preko spodnje povezave:

Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2)