Splošna zakonodaja

Kolektivna pogodba za trgovinsko dejavnost

Sindikat delavcev trgovine Slovenije, kot predstavnik delavcev in Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije ter Gospodarska zbornica Slovenije na strani delodajalcev so na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o kolektivnih pogodbah, dne 16.7.2018 sklenili kolektivno pogodbo za dejavnosti trgovine, ki velja na območju Republike Slovenije, ter za vse delodajalce, člane podpisnikov, ki imajo skladno z zakonom registrirano (opredeljeno) področje trgovinske dejavnosti G, v okviru oddelkov Standardne klasifikacije dejavnosti:

  • 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil,
  • 46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili in
  • 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili in jo opravljajo kot glavno dejavnost.

Kolektivna pogodba velja za vse delavce, ki opravljajo delo pri delodajalcih iz prejšnjega člena te pogodbe v obsegu, kot to določa veljavni zakon, ki ureja delovna razmerja, ter tudi za:

  • Poslovodne osebe, prokuriste in vodilne delavce velja ta kolektivna pogodba, razen če so s pogodbo o zaposlitvi med delodajalcem in takšno osebo določena razmerja, pravice, dolžnosti ali odgovornosti urejene drugače,
  • Dijake in študente na praktičnem usposabljanju v vsebini, ki je v kolektivni pogodbi posebej določena.

Kolektivna pogodba je začela veljati 15.8.2018, ter velja določen čas, in sicer do 31. 12. 2022, pri čemer se po prenehanju veljavnosti te kolektivne pogodbe do sklenitve nove, vendar najdlje eno leto, še naprej uporabljajo določbe normativnega dela te kolektivne pogodbe.

Besedilo celotne kolektivne pogodbe si lahko ogledate preko spodnje povezave:

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije