Splošna zakonodaja

Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic

Ta zakon ureja kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic, postopek za izdajo dovoljenja za kolektivno upravljanje pravic, postopek sklenitve skupnega sporazuma in določitve tarif za uporabo avtorskih del, delovanje Sveta za avtorsko pravo, izdajanje večozemeljskih licenc za spletno uporabo glasbenih del, reševanje sporov in nadzor nad izvajanjem tega zakona.

Na podlagi ZKUASP ima Svet za avtorsko pravo (SAP), ki je neodvisni strokovni organ, naslednje pristojnosti pri kolektivnem upravljanju pravic:

  • določanje primernih tarif za uporabo avtorskih del,
  • odločanje o drugih spornih vprašanjih v zvezi s sklenitvijo skupnega sporazuma,
  • preverjanje, ali je objavljeni skupni sporazum v skladu z določbami ZKUASP, in
  • ali je tarifa, določena s skupnim sporazumom, primerna.

 

Na podlagi ZKUASP je Urad za intelektualno lastnino izdal naslednje dovoljenje za kolektivno upravljanje pravice:

  • Društvu KOPRIVA (matična številka: 4094484000, sedež: Ulica Andreja Smolnikarja 8, 1241 Kamnik) dovoljenje št. 31227-9/2017-68 z dne 26. 7. 2019 za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe, in ki pripada avtorjem, izvajalcem, proizvajalcem fonogramov in filmskim producentom. Dovoljenje se glede delitve nadomestil nanaša samo na delitev nadomestil kolektivnim organizacijam, ki imajo dovoljenje za razdeljevanje nadomestil med upravičene imetnike pravic.

Zavezanci za plačilo nadomestila so proizvajalci naprav za tonsko in/ali vizualno snemanje in proizvajalci praznih nosilcev zvoka in/ali slike. Poleg proizvajalcev so solidarno zavezani tudi uvozniki naprav in nosilcev, razen če je uvoz namenjen za privatno in nekomercialno uporabo kot del njihove osebne prtljage.

Zavezanci iz prejšnjega odstavka, ki predložijo ustrezna dokazila, niso zavezanci za plačilo nadomestila:
a) za tiste naprave oziroma nosilce, ki se izvažajo;
b) za tiste naprave oziroma nosilce, ki jih prvič prodajo ali uvozijo za:
–    komercialno reproduciranje avtorskih del, pri katerem je treba pridobiti dovoljenje imetnikov pravic, ali
–    reproduciranje avtorskih del v korist invalidnih oseb, če je neposredno povezano z njihovo invalidnostjo.

Skladno z drugim odstavkom 37. člena ZASP se nadomestilo plačuje pri prvi prodaji ali uvozu novih naprav za tonsko in vizualno snemanje, in pri prvi prodaji ali uvozu novih praznih nosilcev zvoka ali slike.

SKUPNI SPORAZUM MED TRGOVINSKO ZBORNICO SLOVENIJE IN DRUŠTVOM KOPRIVA, K.O.ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTIL ZA TONSKO IN /ALI VIZUALNO SNEMANJE, KI SE IZVRŠI POD POGOJI PRIVATNE IN DRUGE LASTNE UPORABE

V Uradnem listu RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020 je bil objavljen Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za tonsko in /ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne in druge lastne uporabe, ki sta ga na podlagi 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) dogovorila Društvo KOPRIVA, k.o. in Trgovinska zbornica Slovenije. V nadaljevanju navajamo besedilo sporazuma v celoti.

Povezava na:
Skupni sporazum za določitev višine nadomestil  za tonsko in/ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0119/skupni-sporazum-za-dolocitev-visine-nadomestil-za-tonsko-inali-vizualno-snemanje-ki-se-izvrsi-pod-pogoji-privatne-ali-druge-lastne-uporabe


Revalorizacija nadomestil za tonsko in/ali vizualno snemanje (UL RS 35/22)

V Uradnem listu RS, št. 35 z dne 11. 3. 2022 je bila objavljena Revalorizacija denarnih vrednosti zneskov obračunskih osnov in zneskov nadomestil po Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za tonsko in/ali vizualno snemanje, ki se vrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe. Revalorizirani zneski se skladno z določbami Skupnega sporazuma uporabljajo za obdobje od 1. julija 2022 dalje.

Povezava na objavo UL RS

Objavljena revalorizacija denarnih vrednosti zneskov obračunskih osnov in zneskov nadomestil po Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za tonsko in/ali vizualno snemanje, ki se vrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe (UL RS 41/21)

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu RS, št. 41/2021 z dne 19.3.2021, skladno z veljavnim  Skupnim sporazumom za določitev višine nadomestil za tonsko in/ali vizualno snemanje, ki se vrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe, sklenjenim med Kopriva k.o. in Trgovinsko zbornico Slovenije, objavljena revalorizacija denarnih vrednosti zneskov obračunskih osnov in zneskov nadomestil. Revalorizirani zneski se uporabljajo za obdobje od 1. julij 2021 dalje.