Nagrada Trgovinske zbornice Slovenije za trajnostno poslovanje podjetij

  PRIJAVE NA RAZPIS
potekajo od 3. 6. 2022 do 30. 11. 2022
Člani Trgovinske zbornice Slovenije se na razpis prijavite z izpolnjeno prijavnico in vprašalnikom, ki sta na voljo na TUKAJ*.
*Prijavnico z vprašalnikom si ob prenosu shranite in nam ju posredujte izpolnjena, podatki se ob vpisovanju v dokument ne prenašajo direktno v sistem.

Trgovinska zbornica Slovenije svojim članom z zadovoljstvom predstavlja »Nagrado Trgovinske zbornice Slovenije za trajnostno poslovanje podjetij«, nov projekt na področju trajnosti, ki smo ga razvili v sodelovanju z izkušenimi strokovnjaki s področij varstva okolja, podnebja, trajnosti in ekonomije.

Člani Trgovinske zbornice Slovenije pri svojem poslovanju izvajajo številne dobre poslovne prakse na področjih varstva okolja in trajnosti. S pripravljenim razpisom želimo te prakse prepoznati, jih predstaviti in na ta način  pozitivno prispevati k spodbujanju in uvajanju  okoljsko odgovornih ukrepov v  poslovanje podjetij. Razpis je namenjen članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Nagrado v obliki priznanja bomo podelili podjetjem, katerih poslovanje se bo izkazalo za najbolj trajnostno na petih ključnih tematskih sklopih: okolje, upravljanje, komuniciranje, zaposleni ter vključenost v skupnost.

Podjetja bo ocenjevala komisija petih strokovnjakov:

prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj prof. dr. Tjaša Redek mag. Mojca Vendramin g. Rajko Dolinšek g. Peter Zavrl

Glede na velikost podjetja/sp bodo prijave razporejene v tri kategorije, nagrada Trgovinske zbornice Slovenije za trajnostno poslovanje podjetij pa bo podeljena prijavljenim podjetjem, ki bodo dosegla najvišje število točk znotraj posamezne kategorije. Trgovinska zbornica Slovenije bo za razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad organizirala medijsko podprt slavnostni dogodek, na katerem bodo predstavljene tudi ključne dobre prakse, ki jih izvajajo zmagovalci. Zmagovalna podjetja bodo tudi po podelitvi nagrad predstavljena v javnosti kot odličen zgled na področju trajnostnega delovanja, in sicer v obliki predstavitev podjetja in njihovih dobrih praks na spletnih dogodkih Akademije TZS, ter v obliki promocijskih člankov, ki bodo objavljeni v nacionalnih časopisih, internem glasilu Trgovinske zbornice Slovenije -  T-informacije, spletni strani www.tzslo.si ter zborničnih profilih na družabnih omrežjih Instagram  in Facebook.

Predstavitveni spletni dogodek tega projekta in razpisa bo potekal 17. junija 2022 ob 10.00 uri
Z namenom podrobnejše predstavitve ciljev projekta in postopka prijave bomo v petek, 17. 6. 2022 s pričetkom ob 10.00 uri na daljavo preko aplikacije ZOOM pripravili predstavitveni dogodek, na katerem se nam bo pridružila tudi prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj. Na dogodek se lahko prijavite z elektronskim sporočilom na e-naslov: info@tzslo.si. Ob prijavi prosimo navedite osebe, ki jih prijavljate ter njihove e-naslove, kamor bomo posredovali povezavo do dogodka.

Pogoji razpisa:

Postopek prijave
Član Trgovinske zbornice Slovenije (v nadaljevanju: TZS) se na razpis prijavi z izpolnjeno prijavnico in vprašalnikom, ki sta objavljena na spletnem mestu TZS: www.tzslo.si, ki nam ju skupaj s prilogami posreduje:
• v elektronski obliki na info@tzslo.si (priporočena oblika) ali
• v papirni obliki na naslov Trgovinske zbornice Slovenije, Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana.

Vprašalnik je sestavljen v obliki trditev, ki jih prijavitelj ovrednoti z označbo najbolj ustreznega odgovora za njegovo podjetje. Možen je le en odgovor pri posamezni trditvi. Kjer je to mogoče, prijavitelj podpre svoje navedbe tako, da priloži ustrezno dokumentacijo, kjer to ni mogoče pa opis, s katerim dokazuje ustreznost odgovora. Poleg opisa izvedenih ukrepov, prijavitelje vabimo, da predložijo tudi dokazila o že pridobljenih certifikatih s področja trajnosti ter navedejo dokumentacijo, morebitne medijske objave in druga dokazila, ki potrjujejo resničnost oziroma ustrezno vrednotenje navedenih trditev. Vsekakor naj prijavitelji, v kolikor z njim razpolagajo, prijavnici in vprašalniku priložijo tudi okoljsko oziroma trajnostno poročilo ter interne kodekse ravnanja s področja trajnosti. Ocenjevalna komisija si pridržuje možnost, da pri prijavitelju opravi terenski obisk.

Kategorije kandidatov
Nagrade bodo podeljene v treh ločenih kategorijah, glede na velikost podjetja:
1. kategorija: samostojni podjetniki, mikro in male družbe
2. kategorija: srednje družbe,
3. kategorija: velike družbe.
Opomba: razvrstitev družb skladno s 55. členom Zakona o gospodarskih družbah -ZGD-1

Postopek ocenjevanja in nagrada
1. Po prejetju bodo vse popolne prijave s prilogami najprej poslane v pregled strokovni službi TZS, ki jih bo razporedila v ustrezno zgoraj navedeno kategorijo in dodelila v ocenjevanje članom ocenjevalne komisije. Prijave bodo člani komisije ocenili na podlagi izpolnjenega vprašalnika in priložene dokumentacije oziroma opisa.
2. Izmed vseh prijav bo najprej opravljen ožji izbor kandidatov, ki bo zajemal po tri prijavljena podjetja v vsaki izmed zgoraj navedenih kategorij. Ožji izbor bo objavljen na spletni strani www.tzslo.si ter v zborničnih in javnih sredstvih komuniciranja.
3. Ob koncu ocenjevalnega postopka se bodo ocene vseh prijaviteljev zbrale in primerjale, pri čemer se bo kandidata, ki bo prejel najvišjo skupno oceno, razglasilo za zmagovalca te kategorije. V primeru, če bosta dva ali več kandidatov prejela enako število točk, se bo izmed njih zmagovalca določilo z glasovanjem članov ocenjevalne komisije. Ocenjevalna komisija si pridržuje možnost, da pri prijavitelju opravi terenski obisk.
4. Nagrade zmagovalcem v obliki priznanj bodo podeljene na slavnostnem dogodku, ki ga bo organizirala TZS.
5. Zmagovalci bodo tudi v obdobju po podelitvi nagrad promovirani v javnosti kot podjetja z najboljšimi praksami s področja trajnosti.
Odločitev strokovne komisije ocenjevalcev je dokončna, možnost vlaganja pritožb na sprejete odločitve ocenjevalne komisije ni predvidena.

Varstvo podatkov
Trgovinska zbornica Slovenije se zavezuje k varovanju vseh podatkov, ki nam jih boste razkrili s posredovanimi prijavnicami, vprašalniki ali drugo priloženo dokumentacijo, skladno s trenutno veljavno zakonodajo. Vsi prejeti podatki prijaviteljev in vsebina njihovih vlog se bodo uporabljali skladno z namenom pridobitve zgolj za izvedbo postopka ocenjevanja, razglasitve ožjega izbora prijaviteljev ter zmagovalcev in podelitve nagrade. Razen prijaviteljev, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, ostalih prijaviteljev in vsebine njihovih vlog ne bomo objavili, niti ne bomo reproducirali kakršnih koli podatkov iz vaše prijave, razen če od vas za posamezno dejanje prejmemo predhodno izrecno dovoljenje. Prejeto dokumentacijo bomo hranili največ eno leto od dneva prejema.

Drugi splošni pogoji
Na razpisu lahko sodelujejo člani Trgovinske zbornice Slovenije, ki oddajo prijavo in izpolnjen vprašalnik s priloženimi dokazili v roku določenim z razpisom. V primeru po pošti prejetih prijav, se bo upošteval datum oddaje na pošto. Prijave in vprašalniki nečlanov ne bodo obravnavani.
Prijave in vprašalniki, ki bodo vsebovali nepopolne ali neresnične podatke bodo izključeni iz postopka in ne bodo obravnavani.
Trgovinska zbornica Slovenije si pridržuje pravico, da v primeru izrednih okoliščin razpis dopolni, spremeni ali odpove.

TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE