Učinkovit socialni dialog - nova KPDTS

ZAKLJUČUJE SE PROJEKT "UČINKOVIT SOCIALNI DIALOG - NOVA KPDTS"

Trgovinska zbornica Slovenije in njen projektni partner Sindikat delavcev trgovine Slovenije – ZSSS sta z izvedbo šestega brezplačnega usposabljanja 25. avgusta 2014 v Ljubljani zaključila z aktivnostmi v okviru enoletnega projekta »Učinkovit socialni dialog – Nova KPDTS«, ki ga je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Šestih usposabljanj po različnih krajih Slovenije se je skupaj udeležilo 328 udeležencev.

V okviru projekta je bila sklenjena nova Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS), ki je začela veljati 1. maja 2014. Nova KPDTS je pridobila status razširjene veljave, kar pomeni, da velja za vse delodajalce, ki opravljajo trgovinsko dejavnost kot glavno dejavnost in ne le za člane podpisnikov.

V okviru projekta sta projektna partnerja izvedla vse aktivnosti, opredeljene z delovnim načrtom projekta. Na podlagi nove KPDTS pa sta projektna partnerja izdala tudi brezplačen priročnik na USB podatkovnem nosilcu in izvedla šest brezplačnih usposabljanj po različnih krajih Slovenije.

Usposabljanj, ki so potekala v Ljubljani, Novi Gorici, Mariboru, Kopru in Novem mestu se je udeležilo 328 udeležencev. Namen usposabljanj je bil delodajalce, kadrovske delavce, zaposlene in drugo zainteresirano javnost seznaniti:

 • z vsebino nove KPDTS, njeno povezavo z Zakonom o delovnih razmerjih in jih na podlagi praktičnih konkretnih primerov usposobiti za izvajanje obeh ključnih predpisov s področja delovnopravne zakonodaje v praksi,
 • s komunikacijskimi veščinami, ki prispevajo k izboljšanju komunikacije ter posledično odnosov med delodajalci in delavci, in sicer na usposabljanjih v Ljubljani, Novem mestu in Novi gorici ter
 • z dobrimi praksami na področju socialnega dialoga v Avstriji in Italiji, in sicer na usposabljanjih v Mariboru in Kopru.

Vsi udeleženci usposabljanj so prejeli brezplačen priročnik na USB ključku, ki vsebuje naslednje sklope:
• 1. sklop: Nova KPDTS s komentarjem predstavnikov delodajalcev in delojemalcev ter povezavo z določbami ZDR-1;
• 2. sklop: vzorci in opisi postopkov za izvajanje ZDR-1 in KPDTS v praksi in
• 3. sklop: prevod nove KPDTS v angleški jezik.

Odzivi na izvedena usposabljanja in vsebino priročnika so zelo pozitivni, saj udeleženci ocenjujejo, da so bili na usposabljanjih podani pravi in zelo konkretni poudarki, priročnik pa so že pripoznali kot pomemben pripomoček pri svojem vsakodnevnem delu.

V kolikor tudi Vi želite prejeti priročnik ali pa želite več njegovih izvodov nam lahko posredujete zaprosilo na naslov: Trgovinska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, e-naslov: info@tzslo.si.

Ppt predstavitve z usposabljanj:

Analize plačnih modelov v Sloveniji in Avstriji ter predlog novega plačnega modela za trgovinsko dejavnost

Predstavitev projekta

Objave in gradiva:

TZS JE SKUPAJ S PROJEKTNIM PARTNERJEM SDTS  ZAČELA IZVAJATI NOV EVROPSKI PROJEKT »UČINKOVIT SOCIALNI DIALOG – NOVA KPDTS (KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE)«

Trgovinska zbornica Slovenije je skupaj s projektnim partnerjem, Sindikatom delavcev trgovine Slovenije, 1. septembra 2013 začela izvajati projekt »Učinkovit socialni dialog – nova KPDTS«. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve ter prednostne usmeritve »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013.

Trajanje projekta: od 1. septembra 2013 do 31. avgusta 2014.

Trgovinska zbornica Slovenije je v letih 2009 do 2011 uspešno izvedla projekt »Večja usposobljenost – Boljša komunikacija med delodajalci in delavci v trgovini«, ki je približal takrat veljavno kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine deležnikom, ciljnim skupinam in širši javnosti. Ker so bili odzivi vseh navedenih zelo pozitivni in so pokazali, da je dejansko ciljna in širša javnost premalo seznanjena z vsebinami na področju delovnopravne zakonodaje, se je Trgovinska zbornica Slovenije odločila, da bo s projektom »Nova KPDTS« nadaljevala uspešno zgodbo.

S projektom »Nova KPDTS«, ki bo osredotočen na novo kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine ter njeno uvajanje v prakso, bosta projektna partnerja v duhu nadgradnje vzornega socialnega dialoga, dosegla naslednje strateške cilje:

 • preko socialnega dialoga pridobitev nove KPDTS z rešitvami, ki omogočajo večjo zaposlenost preko ohranjanja/ustvarjanja novih delovnih mest in zaposljivost mladih in starejših (zmanjšanje segmentacije),
 • z izvajanjem usposabljanj prispevati k večji usposobljenosti aktivnega prebivalstva in s tem k možnosti, da zaseda bolj produktivna delovna mesta, ki prinašajo večjo dodano vrednost,
 • preko opravljenih analiz plačnih modelov v Sloveniji, Avstriji in Italiji ter priprave predloga novega plačanega modela za trgovinsko dejavnost v Sloveniji povečati prožnost za izboljšanje delovanja trga dela in zagotavljanje boljše usklajenosti plač in produktivnosti/učinkovitosti dela,
 • projektna partnerja želita z izvedbo projekta prispevati k sprejetju ukrepov za zmanjšanje nesorazmerij v pravicah in obveznostih na podlagi pogodb o zaposlitvi za nedoločen in določen čas,
 • dvig zaupanja v delodajalce in delavce,
 • zmanjšanje obremenjenosti inšpektorjev in sodišč,
 • visoka stopnja izvajanja pravic, obveznosti in odgovornosti v trgovskih podjetjih, ki so v tuji lasti,
 • odprava/ zmanjšanje števila nezakonitih pogodb o zaposlitvi v trgovinski dejavnosti in
 • preko predstavitve novih spoznanj in smernic na področju vpliva novih informacijskih tehnologij na delovno okolje, zaposlovanje, stroške dela, ki jih bodo predstavili tuji strokovnjaki na Strateški konferenci o trgovini, prispevati k izboljšanju delovnega okolja, kakovosti delovnih mest in večje usklajenosti poklicnega in družinskega življenja.

Ključni deležniki, na katere bo projekt vplival, so: predstavniki delodajalcev v trgovinski dejavnosti, ki so podpisniki Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, člani Komisije za razlago KPDTS, člani Upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije, predstavniki delojemalcev – sindikati v trgovinski dejavnosti, Sindikat delavcev trgovine Slovenije – ZSSS, Konfederacija sindikatov Slovenije 90 Slovenije, Sindikat trgovine Slovenije, Svet gorenjskih sindikatov, ki so podpisniki Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, pogajalska skupina za sestavo KPDTS in organi upravljanja (predstavniki delodajalcev, delojemalcev, strokovni delavci na TZS in v sindikalnih organizacijah), Slovenska gospodarska zveza v Celovcu, Avstrija, strokovna služba Slovenskega deželnega gospodarskega združenja v Trstu, Italija, Javni sklad za razvoj kadrov in štipendiranje,  Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo – področje delovanja inšpekcijskih služb, evropsko trgovsko združenje EuroCommerce.

Ključne aktivnosti, ki bodo izvedene v okviru projekta:
• analize plačnih modelov in kazalnikov poslovanja v trgovinski dejavnosti;
• Strateška konferenca o trgovini;
• izdaja priročnika v elektronski obliki (USB ključ), ki bo vseboval naslednje sklope:
o 1. sklop: NOVA KPDTS s komentarjem predstavnikov delodajalcev in delojemalcev ter povezavo za določbami ZDR-1;
o 2. sklop: vzorci in opisi postopkov za izvajanje ZDR-1 in KPDTS v praksi in
o 3. sklop: prevod nove KPDTS v angleški jezik
• izvedba petih usposabljanj v obdobju od maja do julija 2014, ki bodo potekala v naslednjih krajih:
o Maribor: usposabljanje za izvajanje nove KPDTS v praksi, prenos dobrih tujih praks na področju socialnega dialoga iz Avstrije;
o Koper: usposabljanje za izvajanje nove KPDTS v praksi, prenos dobrih tujih praks na področju socialnega dialoga iz Italije;
o Ljubljana: usposabljanje za izvajanje nove KPDTS v praksi, usposabljanje o mehkih veščinah, ki pripomorejo k boljši komunikaciji med delodajalci in zaposlenimi;
o Novo mesto: usposabljanje za izvajanje nove KPDTS v praksi, usposabljanje o mehkih veščinah, ki pripomorejo k boljši komunikaciji med delodajalci in zaposlenimi;
o Nova Gorica: usposabljanje za izvajanje nove KPDTS v praksi, usposabljanje o mehkih veščinah, ki pripomorejo k boljši komunikaciji med delodajalci in zaposlenimi.

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU

Projekt »Učinkovit socialni dialog – nova KPDTS« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve ter prednostne usmeritve »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013.

Trajanje projekta: od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014

Celotna vrednost projekta: 197.635,00 EUR
Skupna višina sofinanciranja: 161.560,00 EUR

Upravičenec:
TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Dimičeva 13, Ljubljana
e-naslov: info@tzslo.si, telefon: +386 1 5898 212/213, faks: +386 1 5898 219, spletna stran: http://www.tzslo.si/ucinkovit-socialni-dialog-kpdts

EU skladi: http://www.eu-skladi.si

Kontaktne osebe na projektu:
• Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS
• Barbara Krivic, pravna svetovalka
• Karmen Fortuna, svetovalka

Projektni partner:
SINDIKAT DELAVCEV TRGOVINE SLOVENIJE, Republiški odbor
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
e-naslov: sdts@sindikat-zsss.si, telefon: + 386 1 43 41 253, spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si/projekti

Kontaktne osebe na projektu:
• mag. Ladislav Rožič, sekretar
• Lepa Vasilič, poslovna sekretarka