NPK Drogerist/drogeristka

        

 

Kaj je nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK)?

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno potrdilo, s katerim lahko oseba dokazuje svojo usposobljenost za opravljanje določenega poklica.

NPK kandidatu omogoča, da svoja neformalno pridobljena znanja, ki jih je pridobil na primer med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom, s prostočasnimi dejavnostmi, z udeležbo v neformalnih programih izobraževanja itd., potrdi.

Za pridobitev NPK se po navadi odločajo osebe, ki želijo napredovati na poklicni poti in so v življenju pridobile različne poklicne kompetence, ki niso priznane in ovrednotene.

Kako pridobim NPK Drogerist/Drogeristka?

Kandidat NPK pridobi v postopku ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki se na splošno deli na tri sklope:

 1. prijava kandidata,
 2. svetovanje kandidatu in priprava njegove osebne zbirne mape,
 3. preverjanje in potrjevanje NPK.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, ki želi pridobiti NPK Drogerist/drogeristka

Kandidat lahko postane vsak, ki si želi pridobiti dokazilo o usposobljenosti za opravljanje poklica.

Kandidat mora izpolnjevati zakonske omejitve:

 • je star najmanj 18 let, izjemoma pa tudi oseba, ki še ni stara 18 let, če ji je prenehal status vajenca ali dijaka in če izkazuje ustrezne delovne izkušnje;
 • izpolnjuje vstopne pogoje, določene s katalogom strokovnih znanj in spretnosti.

Pogoji za kandidate, določeni s katalogom strokovnih znanj in spretnosti:

 • izobrazba najmanj na ravni SOK 2 (končana osnovna šola) in
 • najmanj tri leta delovnih izkušenj s kateregakoli področja.

Izobrazbo kandidat dokazuje s spričevalom o končani osnovni šoli. Delovne izkušnje kandidat dokazuje s potrdilom delodajalca o delovni dobi in podrobnejšim opisom zahtevanih nalog za delovno mesto, za katero je izdano potrdilo.

Pojasnilo CPI z dne 16. 9. 2022: Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 se lahko dokazuje z doseženimi vsemi ravnmi kvalifikacij, ki sledijo SOK 2, kar pomeni, da se lahko pogoj izobrazbe dokazuje tudi s spričevalom o opravljenem zaključnem izpitu, maturitetnim spričevalom, diplomo ipd. Pogoj delovnih izkušenj lahko kandidat dokazuje tudi s pogodbo o zaposlitvi, kateri mora biti priloženo potrdilo, da je delovno razmerje trajalo vsaj tri leta (izpis ZPIZ).

Poklicni standard Drogerist/drogeristka

Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti za NPK Drogerist/drogeristka

Vloga za pridobitev NPK

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 1. Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

Osebna zbirna mapa - mapa, v kateri so zbrana dokazila o kandidatovih delovnih izkušnjah in neformalno ali priložnostno pridobljenih znanjih, ki se upoštevajo pri pridobivanju NPK.

Struktura osebne zbirne mape in praktični primer

Delovni pripomoček: struktura osebne zbirne mape za NPK Drogerist/drogeristka

 1. Preverjanje

Praktično preverjanje z zagovorom.

Prvi odstavek 11. člena pravilnika določa, da če se kandidat/ka neposrednega preverjanja ne udeleži, se šteje, da preverjanja in potrjevanja ni uspešno opravil/a, zato mu/ji komisija v osmih dneh izda odločbo, s katero zavrne izdajo certifikata.

Izjema je možna samo na podlagi drugega odstavka istega člena, in sicer v primeru, ko se kandidat/ka preverjanja ne udeleži iz utemeljenih razlogov in najmanj en dan pred neposrednim preverjanjem o tem obvesti komisijo in predloži  ustrezna dokazila. Za utemeljene razloge štejejo višja sila, smrt v družini, poškodba ter bolezen kandidata/tke ali njegovega/njenega ožjega družinskega člana.

Plačilo potrjevanja in preverjanja

Plačilo stroška v višini 215,00 EUR mora biti izvedeno do zadnjega dne prijavnega roka na:

Trgovinska zbornica Slovenije
Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana
Številka TRR: SI56 0313 8100 0518 803 pri SKB banki d.d.
Sklic: naveden na prejetem računu
Koda in namen: OTHR – NPK Drogerist za »ime in priimek kandidata«

V primeru, da bo kandidat opravljal preverjanje, bo po pregledu osebne zbirne mape obveščen o doplačilu v višini 52,00 EUR, ki mora biti poravnan najkasneje do datuma preverjanja.

Celoten strošek potrjevanja in preverjanja znaša 267,00 EUR.

Za več informacij:
https://npk.si/

PPT predstavitev


Na TZS vam je na voljo:

Karmen Fortuna
Svetovalka TZS
karmen.fortuna@tzslo.si
01 58 98 218