Splošna zakonodaja

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah

ZASP ureja pravico avtorjev na njihovih delih s področja književnosti, znanosti in umetnosti (avtorska pravica) ter pravice izvajalcev, proizvajalcev fonogramov, filmskih producentov, radijskih ali televizijskih (RTV) organizacij, založnikov in izdelovalcev podatkovnih baz (sorodne pravice).

Na podlagi ZASP je za opravljanje nalog s področja intelektualne lastnine pristojen Urad za intelektualno lastnino, ki vključuje področje avtorskega prava in prava industrijske lastnine, in sicer:


• vodenje postopkov za podelitev patentov in dodatnih varstvenih certifikatov za zdravila in fitofarmacevtska sredstva ter postopkov za registracijo znamk, modelov, topografij polprevodniških vezij in geografskih označb, z izjemo tistih, ki se nanašajo na kmetijske pridelke, živila ter vina in druge proizvode iz grozdja in vina;
• vodenje registrov pravic industrijske lastnine;
• pripravo zakonskih predpisov s področja intelektualne lastnine;
• opravljanje informacijskih storitev v zvezi s pravicami industrijske lastnine;
• izdajanje dovoljenj organizacijam avtorjev in imetnikov sorodnih pravic za kolektivno upravljanje pravic in nadzor nad delovanjem teh organizacij;
• zastopanje Republike Slovenije pri tujih in mednarodnih organizacijah, ki delujejo na področju intelektualne lastnine, na podlagi pooblastil vlade RS;
• izdajanje Biltena za industrijsko lastnino;
• opravljanje administrativno-tehničnih nalog za poravnalni svet, ki deluje pri uradu na podlagi zakona o izumih iz delovnega razmerja in s katerim naj bi se reševali spori med delodajalci in delojemalci v zvezi z izumi, ustvarjenimi v delovnem razmerju;
• administrativna pomoč svetu za avtorsko pravo in mediatorjem pri reševanju sporov med kolektivnimi organizacijami avtorjev in reprezentativnimi združenji uporabnikov varovanih del.

UIL je na podlagi ZASP izdal naslednja dovoljenja za kolektivno uveljavljanje oziroma upravljanje pravic:

  • Združenju skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije – Združenju SAZAS (sedež: Špruha 19, 1236 IOC Trzin) dovoljenje št. 800-3/96 z dne 12. 3. 1998 za kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic na avtorskih delih s področja glasbe (obvestilo urada o dovoljenju je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 33/98);
  • Slovenski avtorski in založniški organizaciji za pravice reproduciranja - SAZOR GIZ (sedež: Kersnikova 10a, 1000 Ljubljana) dovoljenje št. 31225-1/2007-8 z dne 28. 6. 2007 za kolektivno upravljanje pravic avtorjev in založnikov del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov v primeru reproduciranja in distribuiranja avtorskih del v korist invalidnih oseb ter reproduciranja avtorskih del za privatno in drugo lastno uporabo ter fotokopiranje preko obsega iz 50. člena ZASP (obvestilo urada o dovoljenju je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 83/07);
  1. za soavtorje avdiovizualnih del, to je avtorja priredbe, pisca scenarija, avtorja dialogov, direktorja fotografije, glavnega režiserja, skladatelja filmske glasbe, ki je posebej ustvarjena za uporabo v avdiovizualnem delu, in glavnega animatorja, če je animacija bistven element v avdiovizualnem delu pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje avdiovizualnih del, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe, in pravice radiodifuzne retransmisije v primeru kabelske retransmisije avdiovizualnih del;
  2. za izvajalce, katerih izvedbe so uporabljene v avdiovizualnih delih pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje njihovih izvedb v avdiovizualnih delih, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe;
  3. za filmske producente pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje avdiovizualnih del na videogramih, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe;

Dovoljenje za kolektivno upravljanje pravic soavtorjev avdiovizualnih del, izvajalcev v avdiovizualnih delih in filmskih producentov v zvezi s tonskim ali vizualnim snemanjem avdiovizualnih del, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe, se nanaša samo na razdeljevanje nadomestil med upravičene imetnike pravic.
 

Besedilo celotnega zakona si lahko ogledate preko spodnje povezave:

Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah

 

Na podlagi ZASP in dovoljenj za kolektivno upravljanje avtorskih pravic so bile v okviru opravljanja trgovske dejavnosti sprejete tudi:

  1. Tarifa kolektivne organizacije IPF - Skupni sporazum o pogojih in višini tarife pri uporabi avtorsko varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk.
    Tarife kolektivne organizacije IPF so določene s Skupnim sporazumom o pogojih in višini tarife pri uporabi avtorsko varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/18. Denarne vrednosti iz tega sporazuma se letno usklajujejo s povprečnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja Statistični urad RS za preteklo leto.R E V A L O R I Z A C I J A nadomestil za uporabo avtorsko varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk, za leto 2021Način revalorizacije nadomestil za uporabo avtorsko varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk
  2. Tarifa kolektivne organizacije SAZAS – Odločba Sveta za avtorsko pravo; Prodajalne, veleblagovnice, trgovsko blagovni centri, tržnice, bencinske črpalke ipd. Tarife kolektivne organizacije SAZAS so določene z odločbo Sveta za avtorsko pravo ter objavljene v UL RS, št. 9 z dne 16. 2. 2018. Kot to določa Odločba Sveta za avtorsko pravo (SAP), se avtorski honorar oziroma tarifa SAZAS letno usklajuje z uradno objavljenimi podatki o indeksu cen življenjskih potrebščin.