Splošna zakonodaja

Okoljske dajatve

Finančna uprava Republike Slovenije je pristojna za nadzor nad izvajanjem osmih uredb o okoljskih dajatvah, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na podlagi 112. in 113. člena Zakona o varstvu okolja. Okoljske dajatve so nacionalne dajatve (na ravni EU niso harmonizirane). Zavezanci oziroma plačniki okoljskih dajatev so osebe s sedežem v Republiki Sloveniji.

Posamezna uredba določa obveznost plačevanja okoljske dajatve, blago, za katerega se plačuje okoljska dajatev, zavezance za okoljsko dajatev ter njene plačnike, osnovo za obračunavanje okoljske dajatve, njeno višino in način njenega obračunavanja, odmere ter plačevanja.

Glavne obveznosti zavezancev oziroma plačnikov okoljskih dajatev so:

 • prijava dejavnosti,
 • vodenje evidenc po trenutku nastanka obveznosti za obračun,
 • predložitev obračunov krajevno pristojnim finančnim uradom,
 • plačilo okoljske dajatve.

Trenutno se v Republiki Sloveniji plačujejo okoljske dajatve za onesnaževanje:

 • zraka z emisijo ogljikovega dioksida;
 • okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin;
 • okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže;
 • okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme;
 • okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum;
 • okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin;
 • okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
 • okolja zaradi odlaganja odpadkov.

Pristojni finančni urad za prijavo dejavnosti, predložitev obračunov in zahtevkov za vračilo okoljskih dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, zaradi odvajanja odpadnih voda in zaradi odlaganja odpadkov se določi glede na občino sedeža plačnika okoljske dajatve. Pristojnost finančnih uradov je določena v Uredbi o določitvi finančnih uradov v Republiki Sloveniji.

Besedilo posamezne uredbe o okoljski dajatvi si lahko ogledate preko spodnjih povezav:

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev

Uredba o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih

 

Vir: www.fu.gov.si