Splošna zakonodaja

Uredba o odpadnih nagrobnih svečah

Ta uredba določa pravila ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, da se zagotovijo njihovo ločeno zbiranje od drugih komunalnih odpadkov, vključno z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov, ter njihovo recikliranje in drugi načini obdelave.

Določbe te uredbe se uporabljajo za odpadne nagrobne sveče, ki jih:

  • obiskovalci pokopališč prepuščajo kot odpadke s pokopališč, ki niso primerni za kompostiranje, v zabojnikih na ali ob pokopališču in
  • izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe zbiranja) zbere kot ločeno zbrano frakcijo, ki nastaja na javnih površinah ob ali na spomenikih.

Za vprašanja v zvezi z zbiranjem, predelavo in odstranjevanjem odpadnih nagrobnih sveč ter vprašanja v zvezi s splošnimi pogoji ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja odpadke.

 

Besedilo uredbe je dostopno preko spodnje povezave:

Uredba o odpadnih nagrobnih svečah