Splošna zakonodaja

Uredba o odpadni električni in elektronski opremi

Ta uredba določa pravila ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo v skladu z:

  • Direktivo 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (UL L št. 197 z dne 24. 7. 2012, str. 38), zadnjič spremenjeno z Direktivo (EU) 2018/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (UL L št. 150 z dne 14. 6. 2018, str. 93)
  • Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/290 z dne 19. februarja 2019 o vzpostavitvi formata za registracijo in poročanje v register za proizvajalce električne in elektronske opreme (UL L št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 6).

Ta uredba z namenom prispevanja k trajnostnemu razvoju določa preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter ravnanja z njo zaradi varstva okolja in varovanja človekovega zdravja ter zmanjševanja celotnega vpliva uporabe naravnih virov in izboljšanja učinkovitosti njihove uporabe v skladu s 1. in 4. členom Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L št. 312 z dne 22. 11. 2008, str. 3), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 32 z dne 4. 2. 2019, str. 35).

 

Besedilo uredbe je dostopno preko spodnje povezave:

Uredba o odpadni električni in elektronski opremi