Splošna zakonodaja

Uredba o odpadni električni in elektronski opremi

Ta uredba določa pravila ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo v skladu z: Direktivo 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (UL L št. 197 z dne 24. 7. 2012, str. 38), zadnjič spremenjeno z Direktivo (EU) 201...

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član