Poslovodski izpit

Poslovodski izpit za pridobitev naziva "Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja"

Trgovinska zbornica Slovenije v skladu z javnim pooblastilom MIZŠ izvaja poslovodske izpite za pridobitev naziva »Trgovski poslovodja/poslovodkinja«. Vse zainteresirane kandidate zato vabimo k ogledu spodnjih objav, kjer boste lahko našli koristne informacije glede opravljanja izpitov in pridobitve želene izobrazbe poslovodje v trgovinski dejavnosti.

Kandidate, ki že opravljajo poslovodski izpit pozivamo, da tekoče spremljajo našo spletno stran, saj se tu objavljajo vse aktualne informacije!

Letak Poslovodski izpit - PDF

Splošne informacije o opravljanju poslovodskega izpita

Trgovinska zbornica Slovenije v skladu  s predpisi in podeljenim javnim pooblastilom na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja izvaja poslovodski izpit za pridobitev naziva »Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja« ter s tem pridobitev srednje strokovne izobrazbe (V. raven).

Vljudno vabljeni k vpisu na poslovodski izpit, ki je možen skozi vse leto, pri čemer je sama prijava povsem brezplačna.

 Pogoji za vpis:

  • pridobljena IV. raven izobrazbe (to je srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri) in
  • vsaj 3 leta delovnih izkušenj v trgovinski dejavnosti.

Za vpis na poslovodski izpit je potrebno na TZS vložiti izpolnjen obrazec prve prijave, skupaj z dokazili, s katerimi kandidat dokazuje, da izpolnjuje pogoje za pristop k poslovodskemu izpitu.

Poslovodski izpit je sestavljen iz štirih področij, in sicer iz praktičnega, strokovno-teoretičnega, poslovodno - ekonomskega in pedagoško - andragoškega dela. Vsak posamezni del je sestavljen iz več posameznih izpitov, skupno število izpitov v okviru poslovodskega izpita znaša 12.

Praktični del obsega izpite: Seminarska naloga z zagovorom, Uporaba elektronskega poslovanja, Poslovno komuniciranje v tujem jeziku – angleščina, Osnove statistike in Poslovna matematika.

Strokovno-teoretični del obsega izpite: Poznavanje blaga, Gospodarsko poslovanje s trženjem, Računovodstvo z osnovami poslovnih financ, Psihologija prodaje in Trgovinska zakonodaja.

Pedagoško-andragoški del in Poslovodno-ekonomski del se izvajata v obliki samostojnega izpita.

Po opravljenem delu poslovodskega izpita kandidat pridobi delno spričevalo o opravljenem posameznem delu, po opravljenih vseh izpitih in delih pa tudi spričevalo o opravljenem poslovodskem izpitu, pridobljeni srednji strokovni izobrazbi ter nazivu »Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja«.

Za vsak posamezen izpit so v koledarskem letu razpisani trije izpitni roki, pri čemer si kandidat poljubno izbira vrstni red izpitov in razpisani rok, na katerem želi posamezen izpit opravljati. Prva prijava k opravljanju poslovodskega izpita je brezplačna, kotizacijo za opravljanje posameznega izpita pa kandidat poravna ob prijavi na ta posamezni izpit. Za lažjo in kakovostnejšo pripravo na izpit so kandidatom na voljo tudi priročniki, ki jih lahko naročijo na zbornici.

Aktualna obvestila

Razpis za opravljanje poslovodskega izpita za pridobitev naziva Trgovski poslovodja / Trgovska poslovodkinja za leto 2024

Trgovinska zbornica Slovenije objavlja razpis za opravljanje poslovodskega izpita za pridobitev naziva trgovski poslovodja / trgovska poslovodkinja za leto 2024

Na TZS so na voljo priročniki za pripravo kandidatov na poslovodski izpit: Trgovinska zakonodaja, Gospodarsko poslovanje s trženjem, Uporaba elektronskega poslovanja, Poslovodno-ekonomski del, Osnove pedagogike in andragogike, Poslovno komuniciranje v angleškem jeziku, Psihologija prodaje, Poznavanje blaga in Računovodstvo z osnovami poslovnih financ

Trgovinska zbornica Slovenije skladno z javnim pooblastilom izvaja poslovodske izpite za pridobitev naziva »Trgovski poslovodja/poslovodkinja«. V pomoč kandidatom pri pripravi na posamezne izpite je TZS izdala priročnike za izpite:

Priročniki sicer ne spadajo med obvezno študijsko literaturo pri opravljanju navedenih izpitov, vendar pa predstavljajo koristen pripomoček oziroma vir za pridobitev ustreznih strokovnih znanj, zato je njihova uporaba za kandidate, ki opravljajo poslovodski izpit, priporočljiva.

Priročniki so vsem zainteresiranim kandidatom na razpolago v tajništvu TZS, Dunajska cesta 167 - Poslovna stavba Rotonda, Ljubljana. Dodatne informacije v zvezi z naročanjem priročnikov lahko dobite v tajništvu TZS, kontaktna oseba je ga. Bernarda Jerina Pavlič, tel. 01 5898 212/213, e-pošta: info@tzslo.si.

Prijavnice
Izpitna vprašanja
Pravni dokumenti
Kontaktna oseba za dodatne informacije in pojasnila:

Tanja Rudolf, svetovalka
tel: 01 58 98 220
e-mail: tanja.rudolf@tzslo.si

Karmen Fortuna, svetovalka
tel: 01 58 98 218
e-mail: karmen.fortuna@tzslo.si