Splošna zakonodaja

Zakon o varstvu okolja

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 16. marca 2022 sprejel Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS 44/2022 dne 29. 3. 2022. ter je pričel veljati 13. 4. 2022. Določbe 34. do 40. člena, 42. do 44. člena, 46. in 47. člena ter določbe 50. do 53. člena tega zakona se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2023, razen določb prvega do sedmega odstavka 34. člena, prvega do četrtega odstavka 35. člena, prvega do šestega odstavka 36. člena, tretjega in četrtega odstavka 37. člena, četrtega do devetega odstavka in enajstega odstavka 38. člena, prvega odstavka 40. člena tega zakona, ki se začnejo uporabljati z dnem začetka veljavnosti tega zakona.

Spremembe na področju izdaje in sprememb okoljevarstvenih dovoljenj
Zakon med drugim:

  • spreminja poimenovanje naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (v angleščini Industry Emissions Directive- IED naprave), v naprave, ki povzročajo industrijske emisije (IED naprave),  
  • uvaja postopek predložitve izhodiščnega poročila v dveh korakih,
  • ukinja določitev vplivnega območja v postopkih pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za IED naprave in v postopkih njihovih večjih sprememb,
  • uvaja spremembe na področju sodelovanja zainteresirane javnosti v upravnih postopkih ter
  • ukinja postopek prijave spremembe v obratovanju IED naprav.

ZVO-2 v prehodnih določbah tudi določa, da se postopki za izdajo in spremembo IED okoljevarstvenega dovoljenja iz 68. člena ZVO-1, ki so bili začeti na podlagi ZVO-1, končajo po določbah ZVO-1, zaradi česar Navodila za pripravo vloge s pripadajočimi tabelami tako ostajajo v veljavi za vse začete postopke po ZVO-1. ZVO-2 določa, da bo podrobnejšo vsebino in sestavine vloge za pridobitev IED okoljevarstvenega dovoljenja ter podrobnejšo vsebino izhodiščnega poročila in merila za določitev zadevnih nevarnih snovi predpisala vlada. Predpis je v pripravi.

Imenovanje skrbnika varstva okolja po novem Zakonu o varstvu okolja

V skladu s 66. členom ZVO-2 mora imeti povzročitelj obremenitve, ki mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za napravo iz 110. člena tega zakona ali za obrat iz 131. člena tega zakona ali okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov iz 126. člena tega zakona, v delovnem ali pogodbenem razmerju najmanj eno osebo, ki opravlja naloge varstva okolja (skrbnik varstva okolja). Povzročitelj obremenitve mora imenovati skrbnika varstva okolja ter določiti njegove naloge v skladu z drugim odstavkom 66. člena ZVO-2 in morebitna pooblastila pisno. O imenovanju skrbnika in podatkih iz šestega odstavka 66. člena ZVO-2 ter njegovih nalogah in morebitnih pooblastilih, spremembah njegovih nalog ali morebitnih pooblastil ali o njegovi razrešitvi mora povzročitelj obremenitve obvestiti ministrstvo.
Zaradi vodenja postopkov po ZVO-2 ministrstvo o skrbnikih vodi evidenco, ki vsebuje podatke o:

  1. osebnem imenu;
  2. podjetju, za katerega opravlja funkcijo skrbnika varstva okolja in 
  3. izobrazbi. 

Razširitev obveznih nalog srbnikov varstva okolja
Iz drugega odstavka 272. člena ZVO-2 izhaja, da se evidenca pooblaščencev za varstvo okolja iz 30. člena ZVO-1 šteje za evidenco skrbnikov varstva okolja iz šestega odstavka 66. člena ZVO-2. V skladu s prvim odstavkom 272. člena ZVO-2 se pooblaščenec za varstvo okolja, imenovan na podlagi 30. člena ZVO-1, šteje za skrbnika varstva okolja iz 66. člena ZVO-2. Povzročitelj obremenitve, ki ima pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za napravo iz 110. Člena ZVO-2 ali za obrat iz 131. člena ZVO-2, mora najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi ZVO-2 skrbniku varstva okolja kot obvezne naloge določiti tudi naloge iz 3., 11., 12. in 13. točke drugega odstavka 66. člena ZVO-2 ter o tem obvestiti ministrstvo v skladu s šestim odstavkom 66. člena ZVO-2.

Besedilo Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) je dostopno preko spodnje povezave:
Zakon o varstvu okolja (ZVO-2, UL RS, št. 44/2022 z dne 29. 3. 2022)
Vir: Povzeto po objavi novice Ministrstva za okolje in prostor z dne 13. 4. 2022

7. 6. 2022 je bil  na spletni strani Ustavnega sodišča RS objavljen sklep št. U-I-104/22-15, s katerim je Ustavno sodišče Republike Slovenije sklenilo, da se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje nekaterih določb Zakona o varstvu okolja (ZVO-2, UL RS št. 44/22). Sklep je dostopen na povezavi

Z navedenim sklepom se zadrži izvrševanje:
• tretjega in četrtega odstavka 37. člena (skupno izpolnjevanje obveznosti),
• četrtega, petega, šestega, sedmega, osmega, devetega in enajstega odstavka 38. člena (organizacija),
• prvega odstavka 40. člena (delovanje organizacije),
• 41. člena (dovoljenje za skupno izpolnjevanje obveznosti) ter
• prvega, tretjega, četrtega, petega, šestega, osmega in devetega odstavka 275. člena (prilagoditev izpolnjevanja obveznosti PRO obstoječih proizvajalcev proizvodov, za katere velja PRO) Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22).