Tehnična zakonodaja

Tehnična zakonodaja

V nadaljevanju glede na najpogosteje zaznana vprašanja s strani članov navajamo sledečo evropsko in nacionalno zakonodajo, ki določa pogoje za proizvode na katere se nanaša, za njihovo dajanje na trg, v uporabo ali za omogočanje njihove dostopnosti na trgu (npr. označevanje, tehnična dokumentacija in listine, ki morajo spremljati proizvod, postopke ugotavljanja skladnosti in morebitne obveznosti glede vključitve certifikacijskih organov vanje - moduli, itd.). Lahko pa obstajajo še dodatni predpisi, ki niso vključeni v tej objavi, pri oblikovanju seznama zakonodaje smo izhajali tudi iz spletne strani MGRT .

-    Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1, UL RS, št. 17/11)

Gospodarski subjekti morajo v skladu s svojimi obveznostmi, določenimi v tem zakonu in predpisih iz 5. člena tega zakona, zagotoviti, da so proizvodi, ki jih dajo na trg ali v uporabo ali omogočijo njihovo dostopnost na trgu, skladni s predpisanimi tehničnimi zahtevami, da je bila njihova skladnost ugotovljena po predpisanem postopku in da so označeni v skladu s predpisi. Ta zakon ureja pogoje dajanja teh proizvodov na trg ali v uporabo ter njihove dostopnosti na trgu, tehnične zahteve za proizvode, postopke ugotavljanja skladnosti, zahteve in postopek določitve organov, ki sodelujejo v postopkih ugotavljanja skladnosti in listine, ki morajo biti priložene ob dajanju v promet oziroma ob začetku uporabe.

Električna in elektronska oprema, stroji

-   Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (UL RS, št. 39/16)
-   Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (EMC) (UL RS, št. 39/16, 9/20)
-   Pravilnik o radijski opremi (UL RS, št. 3/16; in 9/20)
-   Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 102/12, 20/14, 57/14, 53/15, 60/16, 41/18, 25/19, 32/19, 75/20, 113/20, 162/21, 58/22 in 89/22)
-   Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (UL RS, št. 55/15, 47/16, 72/18 in 84/18 – ZIURKOE)
-   Pravilnik o varnosti strojev (Ur. list RS, št. 75/08, 66/10 in 74/11)
-   Energijske nalepke in okoljsko primerna zasnova proizvodov, povezanih z energijo

Osebna varovalna oprema

-   Uredba (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o osebni varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS ter Popravek Uredbe (EU) 2016/425 (UL EU L331/16)
-   Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18)

Gradbeni proizvodi


-   Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1)
-   Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS Besedilo velja za EGP (2011/305)
-   Delegirana uredba Komisije (EU) št. 574/2014 z dne 21. februarja 2014 o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o vzorcu, ki se uporablja za pripravo izjave o lastnostih gradbenih proizvodov (2014/574)
-   Delegirana uredba Komisije (EU) št. 157/2014 z dne 30. oktobra 2013 o pogojih za objavo izjave o lastnostih gradbenih proizvodov na spletnem mestu (2014/157)
-   Delegirana uredba Komisije (EU) št. 568/2014 z dne 18. februarja 2014 o spremembi Priloge V k Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta glede ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov (2014/568)
-    Nevarne snovi in gradbeni proizvodi: kot izhaja iz objave Ministrstva za gospodarski razvoj, proizvajalci gradbenih proizvodov lahko uporabljajo samo surovine, ki ne vsebujejo prepovedanih snovi, za omejene snovi pa morajo upoštevati omejitve o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals-REACH). Proizvajalec gradbenega proizvoda mora skupaj z izjavo o lastnostih zagotoviti tudi informacije o nevarnih snoveh v primeru, da jih proizvod vsebuje. Za nadzor nad informacijami o nevarnih snoveh je pristojen organ, pristojen za kemikalije.


Naprave, v katerih zgoreva plinasto gorivo


•   Uredba (EU) 2016/426 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo, in razveljavitvi Direktive 2009/142/ES (Besedilo velja za EGP) (2016/426)
•    Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo


Tlačna oprema


•   Pravilnik o tlačni opremi
•   Pravilnik o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom
•   Direktiva 2014/68/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o harmonizaciji zakonodaje držav članic v zvezi omogočanjem dostopnosti tlačne opreme na trgu Besedilo velja za EGP (2014/68)


Enostavne tlačne posode


•   Pravilnik o enostavnih tlačnih posodah
•   Pravilnik o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom
•   Direktiva 2014/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti enostavnih tlačnih posod na trgu Besedilo velja za EGP (2014/29)


Plovila za rekreacijo


•   Pravilnik o plovilih za rekreacijo
•   Direktiva 2013/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o plovilih za rekreacijo in osebnih plovilih ter razveljavitvi Direktive 94/25/ES Besedilo velja za EGP (2013/53)
•   Popravek Direktive 2013/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o plovilih za rekreacijo in osebnih plovilih ter razveljavitvi Direktive 94/25/ES (UL L 354, 28.12.2013) (2013/53)


Kristalno steklo


•   Pravilnik o proizvodih iz kristalnega stekla (Ur. list RS, št. 110/07)


Aerosolni razpršilniki


•    Pravilnik o aerosolnih razpršilnikih
•   Direktiva Komisije (EU) 2016/2037 z dne 21. novembra 2016 o spremembi Direktive Sveta 75/324/EGS glede najvišjega dovoljenega tlaka aerosolnih razpršilnikov in za prilagoditev njenih določb o označevanju Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (Besedilo velja za EGP ) (2016/2037)
•   Popravek Direktive Komisije (EU) 2016/2037 z dne 21. novembra 2016 o spremembi Direktive Sveta 75/324/EGS glede najvišjega dovoljenega tlaka aerosolnih razpršilnikov in za prilagoditev njenih določb o označevanju Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (UL L 314, 22.11.2016) (2016/2037)
•   Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (Besedilo velja za EGP) (2008/1272)
•   Popravek Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008) (2008/1272)


Dvigala


•    Pravilnik o varnosti dvigal

Harmonizirani standardi

Harmonizirani standard je skladno z opredelitvijo ZTZPUS standard, ki ga je sprejel eden od evropskih organov za standardizacijo iz Priloge I k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L, št. 204 z dne 21. 6. 1998, str. 37), kot je bila zadnjič spremenjena z Direktivo 98/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. julija 1998 o spremembi Direktive 98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L, št. 217 z dne 5. 8. 1998, str. 18), na podlagi predloga, ki ga je pripravila Komisija v skladu s 6. členom te direktive.

Seznami harmoniziranih standardov, s katerimi lahko poslovni subjekti dokazujejo skladnost proizvodov z varnostnimi in drugimi zahtevami so objavljeni v Uradnem listu EU.

Priglašeni organi, kaj je NANDO baza?

Priglašeni organ je skladno z opredelitvijo ZTZPUS-1 organ za ugotavljanje skladnosti, ki izvaja postopke ugotavljanja skladnosti, izpolnjuje predpisane zahteve, kot je določeno v usklajevalni zakonodaji Evropske unije in je določen ter priglašen Evropski komisiji v skladu s tem zakonom ali predpisi države članice Evropske unije, v kateri ima sedež.
Podatke glede priglašenih organov lahko preverimo preko spletne strani NANDO baza.


Koristne povezave:


-   Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
-   Slovenski inštitut za standardizacijo