Učna mesta

Razpis prostih učnih mest
Verifikacija učnih mest

Pravilnik o verifikaciji in vodenju registra učnih mest ter o izbrisu iz registra (Ur. l. RS, št. 26/03, 79/06) (v nadaljevanju: pravilnik) določa postopek verifikacije pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja dijakov na učnem mestu v gospodarski družbi, pri samostojnem podjetniku posamezniku in zavodu, postopek za vpis v register učnih mest, vsebino, obliko in način vodenja registra ter postopek izbrisa iz registra.

V skladu s pravilnikom morajo delodajalci, ki želijo imeti učna mesta oziroma dijakom nuditi praktično izobraževanje, podati vlogo za verifikacijo pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja dijakov, Trgovinska zbornica Slovenije pa na podlagi vloge izvaja verifikacijo učnih mest ter izda odločbo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja dijakov na učnem mestu.

Prosimo, da nam izpolnjeno vlogo (v nadaljevanju) skupaj s prilogami posredujete na naslov: TZS, Dunajska cesta 167, Ljubljana, ali na e-naslov: info@tzslo.si.

Na podlagi prejete vloge TZS vodi postopek verifikacije, pri katerem ugotavlja izpolnjevanje zakonsko določenih pogojev, med drugim tudi kvalificiranost mentorja, ki ga mora delodajalec določiti dijaku na opravljanju PUD. V skladu s trenutno veljavno zakonodajo mora namreč mentor obvezno izpolnjevati enega izmed naslednjih pogojev:

  • imeti mojstrski ali delovodski ali poslovodski izpit ali
  • imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo in tri leta delovnih izkušenj z ustreznega področja ter pedagoško – andragoško usposobljenost po programu, sprejetem s strani pristojnega strokovnega sveta ali
  • imeti srednjo poklicno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznega področja ter opravljeno pedagoško – andragoško usposobljenost po programu, sprejetem s strani pristojnega strokovnega sveta.

V kolikor oseba ne izpolnjuje enega izmed zgornjih pogojev v celoti ne more opravljati vloge mentorja dijaku na PUD, ustrezno usposobljen mentor pa je eden izmed osnovnih pogojev za uspešen postopek verifikacije učnega mesta. Mentor je lahko delodajalec sam ali oseba, ki je pri njem zaposlena na podlagi pogodbe o zaposlitvi.

Postopek verifikacije učnega mesta je brezplačen, kakor tudi vse nadaljnje morebitne spremembe, ki jih delodajalec redno sporoča TZS (denimo menjava mentorjev, dodajanje novih učnih mest, novih poslovalnic ipd.).

Povzetek postopka verifikacije učnih mest:

1. podjetje na TZS pošlje vlogo za verifikacijo (obrazci)

2. TZS na sedežu podjetja oz. v poslovni enoti preveri izpolnjevanje kadrovskih in materialnih pogojev

3. TZS podjetju, v kolikor izpolnjuje vse pogoje, izda odločbo o verifikaciji učnih mest

 

Dokumentacija za verifikacijo učnega mesta v podjetju:

 

Kontaktna oseba:

Karmen Fortuna, tel.: 01 58 98 218 ali karmen.fortuna@tzslo.si 

Tanja Rudolf, tel.: 01 58 98 220 ali tanja.rudolf@tzslo.si