Splošna zakonodaja

Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili

Ta uredba določa pravila ravnanja ter pogoje za zbiranje in odstranjevanje neuporabnih zdravil in ostankov zdravil.

Za vprašanja v zvezi z zbiranjem in odstranjevanjem odpadnih zdravil ter splošnimi pogoji ravnanja z odpadnimi zdravili, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.


Ta uredba se uporablja za odpadna zdravila, ki nastajajo zaradi uporabe zdravil pri končnih uporabnikih ali pri prometu zdravil na debelo in drobno in se kot odpadki uvrščajo med:

1. odpadke iz zdravstva in veterinarstva ter z njima povezanih raziskav (v nadaljnjem besedilu: odpadki iz zdravstva in veterinarstva):

  • odpadki iz porodništva, diagnostike, zdravljenja in preventive v humani medicini s številkama iz klasifikacijskega seznama odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki:

- 18 01 08* (odpadna citotoksična in citostatična zdravila) in

- 18 01 09 (druga zdravila);

  • odpadki iz raziskav, diagnostike, zdravljenja in preventive pri veterinarski dejavnosti s številkama iz klasifikacijskega seznama odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki:

- 18 02 07* (odpadna citotoksična in citostatična zdravila) in

- 18 02 08 (druga zdravila);

2. ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov s številkama iz klasifikacijskega seznama odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki:

- 20 01 31* (odpadna citotoksična in citostatična zdravila) in

- 20 01 32 (druga odpadna zdravila).

Za vprašanja v zvezi z ravnanjem z odpadno embalažo, v katero so embalirana zdravila, in glede dajanja v promet embalaže, v katero so embalirana zdravila, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo. Za vprašanja v zvezi z ravnanjem z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, za vprašanja v zvezi z odstranjevanjem odpadnih zdravil, predelavo in odstranjevanjem odpadne prodajne embalaže zdravil, ki vsebuje ostanke zdravil, ter s splošnimi pogoji ravnanja s temi odpadki pa se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.

Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ta uredba ne uporablja za:

- odpadne radiofarmacevtske izdelke, ki jih urejajo predpisi o ionizirajočih sevanjih, in

- odpadna zdravila iz krvi ali plazme, ki jih urejajo predpisi o preskrbi s krvjo.

 

Besedilo uredbe je dostopno preko spodnje povezave:

Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili