Splošna zakonodaja

Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi

Ta uredba določa pravila ravnanja ter druge pogoje za zbiranje, ponovno uporabo in odstranjevanje neuporabnih fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo nevarne snovi, in ostankov fitofarmacevtskih sredstev z nevarnimi snovmi, ki ostajajo po njihovi uporabi v odpadni prodajni embalaži.

Neuporabna fitofarmacevtska sredstva iz prejšnjega odstavka so fitofarmacevtska sredstva, ki so embalirana za končno uporabo in dana v promet, vendar jih je treba zavreči zaradi preteka roka uporabnosti ali drugih razlogov.

 

Določbe te uredbe se uporabljajo za odpadna fitofarmacevtska sredstva, ki nastajajo zaradi uporabe fitofarmacevtskih sredstev pri končnih uporabnikih ali pri dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in se kot odpadki uvrščajo v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, med:

  • odpadke iz kmetijstva, vrtnarstva, lova, ribištva in ribogojstva s klasifikacijsko številko 02 01 08* in
  • ločene frakcije s klasifikacijsko številko 20 01 19* 

Določbe te uredbe se ne uporabljajo za odpadno prodajno embalažo fitofarmacevtskih sredstev, če je embalaža izpraznjena v skladu z navodili proizvajalca fitofarmacevtskih sredstev.

Za vprašanja v zvezi z ravnanjem z odpadno embalažo, v katero so embalirana fitofarmacevtska sredstva, ki so nevarno blago v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, in dajanjem v promet embalaže, v katero so embalirana takšna fitofarmacevtska sredstva, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.

Za vprašanja v zvezi z ravnanjem z ločenimi frakcijami, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

Za vprašanja v zvezi z odstranjevanjem odpadnih fitofarmacevtskih sredstev in s splošnimi pogoji ravnanja s temi odpadki, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.

 

Besedilo uredbe je dostopno preko spodnje povezave:

Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi