Splošna zakonodaja

Uredba o izrabljenih vozilih

Ta uredba določa pravila ravnanja z izrabljenimi vozili v skladu z:

  • Direktivo 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (UL L št. 269 z dne 21. 10. 2000, str. 34), zadnjič popravljeno s Popravkom (UL L št. 103 z dne 3. 4. 2020, str. 53),
  • Odločbo Komisije z dne 1. aprila 2005 o določitvi podrobnih pravil za spremljanje ciljev za ponovno uporabo/predelavo in ponovno uporabo/recikliranje iz Direktive 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih (UL L št. 94 z dne 13. 4. 2005, str. 30),
  • Odločbo Komisije z dne 19. februarja 2002 o minimalnih zahtevah za potrdilo o uničenju, izdano v skladu s členom 5(3) Direktive 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih (UL L št. 50 z dne 21. 2. 2002, str. 94), 

Namen te uredbe je preprečevanje nastajanj odpadkov iz vozil in zagotavljanje ponovne uporabe, recikliranj in drugih oblik predelave izrabljenih vozil ter njihovih sestavnih delov s ciljem, da se zmanjša odstranjevanje odpadkov in poveča okoljevarstvena učinkovitost gospodarskih subjektov, vključenih v življenjski krog vozil, zlasti subjektov, ki so neposredno vključeni v obdelavo izrabljenih vozil.

 

Besedilo uredbe je dostopno preko spodnje povezave:

Uredba o izrabljenih vozilih