Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovnega manipulanta, LDV-TOI-04/12 - slovensko

THE TRANSFER OF COMPETENCES AND TRAININGS FOR GOODS AND PRODUCT MANIPULATOR, LDV-TOI-04/12

   

PRENOS KOMPETENC IN USPOSABLJANJ ZA BLAGOVNEGA MANIPULANTA

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 10. 2012 – 30. 9. 2014

Trgovinska zbornica Slovenije se je februarja 2012 s projektom »The Transfer of Competences and Trainings for Goods and Product Manipulator« (Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovnega manipulanta) prijavila na razpis Leonardo da Vinci – Prenos inovacij v okviru programa Evropskih skupnosti Vseživljenjsko učenje. Pri tem je bila zelo uspešna, saj je bil navedeni projekt izbran za sofinanciranje. V tem projektu bodo poleg predstavnikov zbornice, strokovnjakov s področja izobraževanja, ki delujejo v trgovskih podjetjih, sodelovali tudi tuji eksperti. Ključni namen projekta je namreč s pomočjo mednarodnih partnerjev prenesti poklicne kompetence in načine usposabljanja za blagovnega manipulanta v Sloveniji. Sodelovanje v novem evropskem razpisu, kot je Leonardo da Vinci, za zbornico pomeni pridobitev novih strokovnih znanj in izkušenj na področju izobraževanja, priložnost za še tesnejše sodelovanje s sorodnimi institucijami v tujini ter nenazadnje še en zgleden primer za možnost prenosa dobrih praks, ki se uporabljajo v evropski trgovini.

Nosilec projekta:

Trgovinska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
http://www.tzslo.si

Partnerji v projektu:

Asociacion Gabinete Tecnico Comercial, Španija (AGTC)
http://www.confecom.cat

Centro de Formação Profssional para o Comércio e Afins, Portugalska (CECOA)
http://www.cecoa.pt

Poslovni sistem Mercator, d.d.
http://www.mercator.si/kariera/prednosti_za_zaposlene/izobrazevanje
http://www.mercator.si

SPAR Slovenija trgovsko podjetje d.o.o.
http://www.spar.si

Namen in cilji projekta

V Sloveniji Zavod za zaposlovanje RS že nekaj let beleži povpraševanje po osebah, ki bi opravljale poklic blagovnega manipulanta. Obenem za ta poklic ni nikakršnega zbira poklicnih kompetenc, ki bi jih oseba, ki opravlja delo blagovnega manipulanta, potrebovala, prav tako pa za opravljanje tega poklica ni predvidenega ustreznega izobraževanja.

Primere dobre prakse, ki jih želimo prenesti tudi v Slovenijo, smo našli v Španiji in na Portugalskem. Rezultati projekta bodo obenem v skladu s Programom za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta.

Glavni namen projekta je zapolniti vrzel v vertikalni strukturi usposabljanja in izobraževanja za trgovske poklice s profilom blagovnega manipulanta. Cilji projekta so tako: vložek tujih dobrih praks v slovenski sistem, oblikovanje programa usposabljanja za poklic blagovnega manipulanta, pobuda za oblikovanje poklicnega standarda in nacionalne poklicne kvalifikacije za blagovnega manipulanta.

Predvideni rezultati projekta so sledeči:
• analiza španskega, portugalskega in slovenskega izobraževalnega sistema, primerjalna analiza omenjenih sistemov ter zbir dokumentov v zvezi s poklicnimi kompetencami in usposabljanji za blagovne manipulante v vseh treh državah;
• izvedba seminarja za bodoče predavatelje na usposabljanjih za blagovne manipulante;
• predstavitev kompetenc in usposabljanj za blagovnega manipulanta v Španiji in na Portugalskem;
• oblikovanje programa usposabljanja za blagovne manipulante;
• vložitev pobude za oblikovanje poklicnega standarda in nacionalne poklicne kvalifikacije »blagovni manipulant«;
• pilotno usposabljanje za blagovne manipulante;
• priprava priročnika za usposabljanje blagovnega manipulanta.

Dogodki

14. 12. 2012
Uvodni sestanek partnerjev, Ljubljana, 26. oktober 2012

26. oktobra 2012 je v Ljubljani potekal uvodni sestanek projekta »Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovnega manipulanta«, na katerem so bili prisotni predstavniki vseh sodelujočih partnerjev. Vsak izmed partnerjev je predstavil svojo organizacijo, predstavitve si lahko ogledate na povezavah:
    AGTC
    CECOA
    Poslovni sistem Mercator, d.d.
    Spar Slovenija, d.o.o.

Partnerji so bili seznanjeni z samo vsebino projekta, njegovimi cilji, predvidenimi aktivnostmi in rezultati, prav tako pa so predstavniki Trgovinske zbornice Slovenije udeleženim podali natančne informacije o vlogi vsakega posameznega partnerja v projektu ter splošna navodila za izvedbo projekta. Na sestanku je bil tudi čas, namenjen razpravi.

Po zaključku so se udeleženci odpravili na teren, kjer so si ob podani strokovni predstavitvi ogledali trgovske kapacitete v centru Ljubljane.

5. 3. 2013
Strokovni seminer za trenerje za usposabljanje blagovnih manipulantov, Ljubljana, 25. - 26. marec 2013

Vabljeni na Seminar za trenerje na področju usposabljanja blagovnih manipulantov v okviru projekta Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovnega manipulanta, ki bo potekal od ponedeljka, 25. 3. 2013 do torka, 26. 3. 2013 v Poslovni oazi, Dom gospodarstva, Dimičeva 13, Ljubljana.

PROGRAM in PRIJAVNICA

Seminar je namenjen predvsem osebju v trgovini, ki se v okviru svojega dela ukvarja z uvajanjem in usposabljanjem blagovnih manipulantov. Na seminarju, ki bo potekal v angleškem jeziku, se bodo udeleženci lahko seznanili z nekaterimi praksami in primeri v evropskem prostoru, predstavljeno pa bo tudi aktualno stanje na področju izobraževanja v trgovinskem sektorju (s poudarkom na usposabljanju in kompetencah blagovnih manipulantov) v Sloveniji.

Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) se zavzema za zmanjševanje administrativnih bremen za poslovne subjekte, tudi v smislu deregulacije izobrazbenih pogojev v trgovinski dejavnosti v Sloveniji. Obenem pa TZS močno verjame v pomen znanja in veščin, prostega pretoka informacij ter prenosa dobrih praks in inovacij v okviru evropskega in širšega prostora. S svojimi aktivnostmi na področju izobraževanja ter tudi v projektu »Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovnega manipulanta« skuša TZS aktivno prispevati k oblikovanju najboljših in najuporabnejših vsebin usposabljanj, prilagojenih potrebam delodajalcev.

Projekt »Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovnega manipulanta« naslavlja drugo nacionalno prioriteto razpisa Leonardo da Vinci – Prenos inovacij. Projekt je podprt tako s strani predstavnikov delodajalcev, kot s strani sindikatov v trgovinskem sektorju, Zavoda RS za zaposlovanje in Centra RS za poklicno izobraževanje.

Seminar bo izveden v okviru projekta The Transfer of Competences and Trainings for Goods and Product Manipulator, LDV-TOI-04/12, ki je bil izbran za sofinanciranje v okviru programa Vseživljenjskega učenja. Seminar bo potekal v angleškem jeziku. Kotizacije NI. Prijavnico nam lahko pošljete po faksu: 01 5898 219, po pošti: TZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si. 

8. 4. 2013
Izveden Strokovni seminar za trenerje blagovnih manipulantov, Ljubljana, 25. – 26. 3. 2013

V okviru projekta »Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovnega manipulanta«, ki je bil izbran za sofinanciranje v okviru programa Evropskih skupnosti Vseživljenjsko učenje, je Trgovinska zbornica Slovenije skladno s projektom v marcu 2013 uspešno izvedla dvodnevni strokovni seminar za trenerje. Ta je potekal dne 25. in 26. marca 2013.

Prvi dan je bil namenjen seznanitvi z vsebino in namenom projekta ter predstavitvi slovenskega nacionalnega sistema izobraževanja in usposabljanja. V okviru prvega dne so predstavniki projektnih partnerjev iz Portugalske (CECOA) in Španije (AGTC) podali tudi podrobno predstavitev njihovih nacionalnih izobraževalnih sistemov ter predstavili podatke o pomenu in vlogi trgovinskega sektorja v posamezni državi.

Drugi dan je bil namenjen predstavitvam in seznanitvi s podrobnejšo analizo sistemov izobraževanja in usposabljanja v trgovinskem sektorju v vseh treh partnerskih državah, s poudarkom na potrebnih kompetencah, izobraževanju in usposabljanju blagovnih manipulantov. V sklopu seminarja je bilo precej časa namenjenega tudi razpravi med udeleženci seminarja, domačimi partnerji v projektu in predstavniki tujih partnerskih organizacij, kar je pripomoglo k boljšemu razumevanju različnih nacionalnih ureditev ter bo v prihodnje omogočilo kvalitetnejši prenos dobrih praks in inovacij.

Ob koncu lahko zapišemo, da je bil namen seminarja, torej spoznavanje poklicnih kompetenc, poklicnih standardov ter dela blagovnih manipulantov v državah projektnih partnerjev ter možnost dodatnega pridobivanja podatkov z vprašanji in komunikacijo na seminarju, dosežen. Dodatno pa se bodo pridobljena znanja nadgradila še v okviru prihajajočih projektnih aktivnosti, predvsem študijskih obiskov v Španiji in na Portugalskem.

Predstavitve z dogodka (v angleškem jeziku):
    predstavitev projekta
    analiza slovenskega izobraževalnega sistema
    analiza slovenskega izobraževalnega sistema v trgovinskem sektorju
    predstavitev - CECOA
    analiza portugalskega izobraževalnega sistema
    predstavitev trgovinskega sektorja na Portugalskem
    predstavitev kompetenc in usposabljanj za blagovnega manipulanta na Portugalskem
        Comercial Employee
        program usposabljanja
    predstavitev - AGTC
    analiza španskega izobraževalnega sistema
    predstavitev trgovinskega sektorja v Španiji
    predstavitev kompetenc in usposabljanj za blagovnega manipulanta v Španiji

24. 4. 2013
Uspešno izveden strokovni obisk Barcelone, Španija, 22. – 23. 4. 2013V okviru projekta »Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovnega manipulanta«, ki je bil izbran za sofinanciranje v okviru programa Evropskih skupnosti Vseživljenjsko učenje, je bil skladno s projektom v aprilu 2013 uspešno izveden dvodnevni strokovni obisk pri španskem projektnem partnerju, AGTC, v Barceloni.

Strokovni obisk je potekal med 22. in 23. aprilom 2013, udeležili pa so se ga predstavniki Trgovinske zbornice Slovenije ter slovenskih projektnih partnerjev (Mercator d.d., Spar Slovenija d.o.o.). Poudarek strokovnega obiska je bil predvsem na praktičnem delu oziroma spoznavanju dela in usposabljanja blagovnih manipulantov v Španiji v praksi, sodelujoči pa so znanja pridobivali tudi preko aktivnega vključevanja v razpravo s predstavniki španskih delodajalcev in institucije, ki organizira usposabljanja za trgovske poklice.

Prvi dan je bil namenjen obisku Mercabarne (Mercados de Abastecimientos de Barcelona SA), veletržnice, v okviru katere deluje tudi izobraževalni center za usposabljanje za trgovske poklice. Udeleženci so spoznali vrste trgovskih poklicev v Španiji in zahtevane kompetence, predstavljeni so jim bili programi usposabljanj, njihove vsebine in gradiva, prednosti takšnih usposabljanj (saj izobrazbeni pogoji za opravljanje trgovskih poklicev v Španiji niso regulirani) ter aktualni izzivi na španskem trgu dela. Udeleženci so imeli tudi priložnost neposredno prisostvovati na usposabljanjih, ki jih izvaja Mercabarna.

Drugi dan strokovnega obiska so predstavniki TZS, slovenskih partnerjev in AGTC obiskali špansko trgovsko podjetje Condis, kjer so pridobili vpogled v praktično delo blagovnih manipulantov in sorodnih trgovskih poklicev v Španiji, s čimer je bila med drugim omogočena tudi bolj plastična primerjava z delom, ki ga opravljajo blagovni manipulanti v Sloveniji. Predstavniki španskega trgovskega podjetja so udeležencem podrobno predstavili vsebino dela blagovnega manipulanta, pogoje dela, zahtevane kompetence in možnosti internih usposabljanj, v poslovalnici pa so si udeleženci lahko tudi ogledali delo blagovnega manipulanta v praksi.


Poleg terenskih obiskov je bilo v prostorih španskega partnerja AGTC izvedeno tudi projektno srečanje prisotnih projektnih partnerjev ter teoretični del strokovnega obiska, namenjen podrobnejši teoretični analizi španskega sistema in njegovi primerjavi s slovenskim sistemom ter razpravi udeležencev o odprtih vprašanjih.

Uspešno izveden strokovni obisk Lizbone, Portugalska, 23. – 24. 5. 2013

V okviru projekta »Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovnega manipulanta«, ki je bil izbran za sofinanciranje v okviru programa Evropskih skupnosti Vseživljenjsko učenje, je bil skladno s projektom v maju 2013 uspešno izveden dvodnevni strokovni obisk pri portugalskem projektnem partnerju, CECOA, v Lizboni. Strokovni obisk je potekal med 23. in 24. majem 2013, udeležili pa so se ga predstavniki Trgovinske zbornice Slovenije ter slovenskih projektnih partnerjev (Mercator d.d., Spar Slovenija d.o.o.). Poudarek strokovnega obiska je bil predvsem na praktičnem delu oziroma spoznavanju dela in usposabljanja blagovnih manipulantov na Portugalskem v praksi, sodelujoči pa so znanja pridobivali tudi preko aktivnega vključevanja v razpravo s predstavniki portugalskih delodajalcev in projektnega partnerja, ki organizira usposabljanja za trgovske poklice.

Prvi dan je bil namenjen obisku portugalskega projektnega partnerja CECOA. Po uvodnem sestanku, namenjenemu seznanitvi partnerjev s trenutnim stanjem na projektu in prihajajočimi aktivnostmi, je sledila predstavitev poklicnih kompetenc in programa usposabljanj blagovnih manipulantov na Portugalskem, ki so jo podale predstavnice portugalskega partnerja CECOA. Konkretno predstavitev dela blagovnih manipulantov ter predvsem praktični vidik obravnavane tematike projekta za zaposlene in iskalce zaposlitve je podala gospa, ki je svoja znanja s trgovskega področja tudi certificirala v programu verifikacije pri portugalskem partnerju CECOA. Sledila je še diskusija udeležencev o aktualnosti poklica blagovnega manipulanta na Portugalskem ter novih izzivih trga dela. Ob koncu prvega dne so si udeleženci strokovnega obiska lahko ogledali prostore CECOA-e, kjer potekajo usposabljanja za različne trgovske poklice.

Drugi dan strokovnega obiska je bil namenjen praktičnemu vpogledu v trgovinski sektor na Portugalskem in delo blagovnih manipulantov. Predstavniki TZS, slovenskih partnerjev in CECOA so najprej obiskali poslovalnico manjšega družinskega trgovskega podjetja Frutas & Cª, Paraíso da Damaia, nato pa še poslovalnico večje portugalske trgovske verige Pingo Doce. V obeh primerih so predstavniki vodstva udeležencem predstavili svoje poslovanje, aktualna vprašanja, s katerimi se srečuje portugalski trgovinski sektor, predvsem pa način izbire in usposabljanja zaposlenih, s poudarkom na želenih kompetencah, znanjih, nadaljnjih usposabljanjih in načinu dela blagovnih manipulantov.

Izvedbo strokovnega obiska ob koncu ocenjujemo kot uspešno, saj so se sodelujoči lahko podrobno seznanili s poklicnimi kompetencami in predvidenimi usposabljanji ter praktičnim delom blagovnih manipulantov in sorodnih trgovskih poklicev na Portugalskem.

Izvedeno drugo projektno srečanje partnerjev v okviru projekta »Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovnega manipulanta, 17. 6. 2013

V okviru projekta »Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovnega manipulanta«, sofinanciranega s strani Evropske skupnosti v okviru programa Vseživljenjskega učenja, je v ponedeljek, 17. 6. 2013 v Ljubljani potekalo drugo projektno srečanje predstavnikov vseh sodelujočih projektnih partnerjev.

Partnerji so bili ponovno seznanjeni z samo vsebino projekta, njegovimi cilji in rezultati, opravljen je bil pregled do sedaj doseženih rezultatov in izvedenih aktivnosti, obenem pa so se udeleženci podrobneje seznanili z želenimi zastavljenimi rezultati in načrtovanimi aktivnostmi, ki bodo potekale v prihodnje. Partnerjem so bile predstavljene aktivnosti diseminacije, hkrati pa so bili pozvani k širjenju rezultatov projekta. Udeležencem so bili podani tudi nadaljnji napotki glede finančnih pravil in finančnega vodenja.

Ob organizacijskem in finančnem vidiku smo se na projektnem srečanju posvetili tudi vsebinskemu vidiku projekta. Vsi predstavniki partnerjev so se lahko seznanili s potekom, vsebino ter sklepi in ključnimi ugotovitvami strokovnih obiskov (v Barceloni pri AGTC in v Lizboni pri organizaciji CECOA), ob čemer se je razvila tudi razprava o na strokovnih obiskih pridobljenih informacijah ter zaključkih, ki bodo podlaga za nadaljnje delo. Predstavniki vsakega izmed partnerjev so podali svoje povzetke, ocene in poglede na dosedanjih aktivnosti, predvsem pa opažanja in predloge za nadaljnje delo, kar je ključno za pregled kvalitete izvedenih aktivnosti ter obenem pomembna usmeritev za še prihajajoče.

 

Trgovinska zbornica Slovenije nadaljuje z aktivnostmi v okviru projekta »Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovnega manipulanta«

Trgovinska zbornica Slovenije je jeseni 2012 pričela z izvajanjem projekta »The Transfer of Competences and Trainings for Goods and Product Manipulator« (Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovnega manipulanta), LDV-TOI-04/12, ki je bil izbran za sofinanciranje na razpisu programa Vseživljenjskega učenja Leonardo da Vinci – Prenos inovacij.

V okviru projekta že vse od lanske jeseni potekajo predvidene aktivnosti z namenom prenosa kompetenc in usposabljanj za blagovnega manipulanta iz Portugalske in Španije, ki jih TZS izvaja v sodelovanju s projektnimi partnerji iz tujine ter Slovenije. V prvem delu projekta so bile projektne aktivnosti usmerjene predvsem v pridobivanje informacij o ureditvi izobraževalnega sistema v trgovinskem sektorju v Španiji in na Portugalskem, pri čemer smo se osredotočili na zahtevane kompetence in usposabljanja blagovnih manipulantov. V nadaljevanju projekta bomo pridobljeno znanje skušali prenesti, umestiti in v okvirih projekta vsebine tudi prilagoditi potrebam slovenskih delodajalcev. V ta namen od avgusta 2013 poteka zbiranje in pripravljanje gradiv v zvezi s kompetencami blagovnega manipulanta, partnerji pa že nadaljujejo svoje delo s ciljem oblikovanja seznama poklicnih kompetenc za blagovnega manipulanta, priprave programa usposabljanja in izvedbe pilotnega usposabljanja za blagovne manipulante. Končni cilj prenosa in nadgradnje poklicnih kompetenc za blagovnega manipulanta je opredelitev znanja in spretnosti, potrebnih za opravljanje poklica blagovnega manipulanta, obenem pa primerljivost vsebin z drugimi kompetencami v drugih državah EU na enaki ravni.

Poleg vsebinskih aktivnosti pa TZS kot koordinator projekta vseskozi nadaljuje z izvajanjem organizacijskih dejavnosti in vodenjem projekta. O izvajanju projekta smo zato tekoče poročali Upravnemu odboru TZS ter nacionalni agenciji CMEPIUS, ki nas je tudi obiskala v juniju 2013 z namenom pregleda izvajanja projekta in podaje priporočil.

Projekt LDV-GPM vpisan v spletno bazo ADAM – vabljeni k ogledu

Na spletni povezavi http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10735#.UmDzyGEsSw4 si lahko ogledate predstavitev projekta LDV-GPM v bazi ADAM, kjer so zbrani vsi projekti, sofinancirani v okviru razpisa Leonardo da Vinci (program Vseživljenjskega učenja).

ADAM baza vam omogoča iskanje posameznih projektov in produktov, tako tistih, ki so bili izvedeni v preteklosti kot tudi aktualnih (v izvajanju). 

Vabljeni k ogledu portala EU-Move

Vabimo vas k ogledu spletnega portala EU-Move http://www.eumovetrade.eu/, ki je bil oblikovan v okviru projekta EU-MOVE, sofinanciranega s strani Evropske skupnosti (program Vseživljenjsko učenje), v katerem sodeluje tudi portugalski projektni partner CECOA.

Portal je namenjen vsem (učiteljem in učečim se), ki so zainteresirani za opravljanje praktičnega usposabljanja na delovnem mestu v tujini (kot del njihovega poklicnega izobraževanja ali kariere) ter podjetjem in mentorjem, ki bi želeli omogočiti praktično usposabljanje znotraj svojega podjetja, pri tem pa se projekt osredotoča predvsem na trgovinski sektor.

Kratka predstavitev projekta v priponki.

Priprava seznama kompetenc in programa usposabljanja za blagovne manipulante

V sklopu projektnih aktivnosti znotraj aktualnega delovnega paketa je TZS v sodelovanju s projektnimi partnerji med drugim pripravila tudi seznam kompetenc in program usposabljanja za blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti. Gradivo je pripravljeno na podlagi prenosa tujih praks, kot izhajajo iz strokovnih gradiv tujih partnerjev v projektu in opravljenih študijskih obiskov ter izvedenih posvetov s tujimi in domačimi partnerji, kot tudi iz zaznanih potreb znanj in spretnosti za profil blagovnega manipulanta. Pripravljen program usposabljanja je namenjen usposabljanju oseb, ki dosegajo stopnjo izobrazbe, nižjo od IV. in ki opravljajo dela blagovnega manipulanta ali pa so iskalci zaposlitve za ta dela v trgovinski dejavnosti.

Delovni osnutek seznama kompetenc in programa usposabljanja

Pilotno usposabljanje za blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti, marec 2014

V okviru projekta »Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovnega manipulanta – The Transfer of Competences and Treinings for Goods and Product Manipulator«, LDV-TOI-04/12, je dne 3., 10., 17. in 18. marca 2014 v Ljubljani potekalo pilotno usposabljanje za blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti. Pilotno usposabljanje je potekalo po programu, oblikovanem v okviru prenosa dobrih praks iz tujine in izvedenih posvetov s tujimi in domačimi partnerji, na podlagi potreb po znanjih in spretnostih za ta profil.

Trgovinska zbornica Slovenije se je z namenom priprave usposabljanja, ki bi zajel potrebe čim širšega kroga uporabnikov, pri izvedbi pilotnega usposabljanja blagovnih manipulantov povezala tudi z Zavodom RS za zaposlovanje, kjer je med drugim potekala predstavitev pilotnega usposabljanja iskalcem zaposlitve za ta dela v trgovinski dejavnosti in ki dosegajo stopnjo dokončane izobrazbe, nižjo od IV., Zavod za zaposlovanje pa je nato skupino iskalcev zaposlitve napotil na pilotno usposabljanje.

Pilotno usposabljanje za blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti je skladno z oblikovanim programom usposabljanja vključevalo vsebine s področja pridobitve splošnih kompetenc za blagovnega manipulanta, ravnanja z neživilskimi izdelki, ravnanja z živilskimi izdelki in HACCP ter praktičnih osnov oddelka sadje in zelenjava. Predstavitve na pilotnem usposabljanju so bile udeležencem podane s strani strokovnjakov domačih partnerjev z navedenih področij in TZS. Udeležencem usposabljanja, ki so bili tako zaposleni iz različnih slovenskih trgovskih podjetij, kot tudi iskalci zaposlitve, so bila izdana tudi potrdila o udeležbi.

Izvedbo pilotnega usposabljanja za blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti ocenjujemo glede na odzive udeležencev v okviru evalvacijskih aktivnosti, kot uspešno. Pilotno usposabljanje, izvedeno v marcu 2014, predstavlja podlago za pripravo nadaljnjih usposabljanj, ki bodo potekala tudi po zaključku projekta.

Analiza izobraževanja in usposabljanja na Portugalskem, v Španiji in Sloveniji v trgovinski dejavnosti ter usposabljanja za blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti

V okviru projekta »Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovne manipulante – The Transfer of Competences and Trainings for Goods and Product Manipulator«, LDV-TOI-04/12, je bila pripravljena analiza izobraževanja in usposabljanja na Portugalskem, v Španiji in Sloveniji v trgovinski dejavnosti ter usposabljanja za blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti. V analizi so prikazani izobraževalni sistemi v vseh treh državah, izobraževanje in usposabljanje v trgovinski dejavnosti ter kompetence in usposabljanja za blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti. V okviru priprave analize so bili preučeni vsi trije izobraževalni sistemi (portugalski, španski, slovenski) ter tuje prakse usposabljanja za blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti. Zbrane informacije predstavljajo podlago za prenos in oblikovanje seznama kompetenc in programa usposabljanja za blagovnega manipulanta v trgovinski dejavnosti v Sloveniji, hkrati pa tudi za pripravo pilotnega usposabljanja za blagovne manipulante, ki je bilo izvedeno marca 2014 v Ljubljani.

Izsledki analize izobraževanja in usposabljanja na Portugalskem, v Španiji in Sloveniji v trgovinski dejavnosti ter usposabljanja za blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti bodo vključeni v priročnik, katerega priprava je v teku.

Delovna verizija analize je dostopna na povezavi.

Podana pobuda za poklicni standard in nacionalno poklicno kvalifikacijo za blagovnega manipulanta v trgovinski dejavnosti

Trgovinska zbornica Slovenije je skladno s projektom The Transfer of Competences and Trainings for Goods and Product Manipulator, LDV-TOI-04/12 na podlagi zbranih gradiv, pripravljenega seznama kompetenc in izvedenega pilotnega usposabljanja za blagovne manipulante pripravila pobudo za poklicni standard in nacionalno poklicno kvalifikacijo za blagovnega manipulanta v trgovinski dejavnosti. Pobuda je bila podana Centru RS za poklicno izobraževanje v septembru 2014.

TZS izdala priročnik Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti s prikazom poklicnega in strokovnega izobraževanja v trgovinski dejavnosti

V okviru projekta The Transfer of Competences and Trainings for Goods and Product Manipulator, LDV-TOI-04/12 je bil kot eden izmed rezultatov projekta na podlagi predhodnih aktivnosti in usklajevanja gradiv pripravljen priročnik Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti s prikazom poklicnega in strokovnega izobraževanja v trgovinski dejavnosti v slovenskem in angleškem jeziku.

Publikacija prikazuje kompetence in program usposabljanja za blagovne manipulante, prav tako pa predstavi tudi pomen trgovinske dejavnosti na ravni EU in RS s prikazom nekaterih ključnih podatkov o prebivalstvu, življenjskih pogojih in izobrazbi primerjalno glede na ostale države EU. Obenem so podane vse informacije na enem mestu glede zakonodajnih podlag in sistemske ureditve formalnega in neformalnega izobraževanja v trgovinski dejavnosti ter vloge in možnosti socialnih partnerjev v izvajanju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Publikacija je brezplačna in je na voljo:
-     v tiskani verziji preko naročilnice,
-     v elektronski verziji na povezavi.

Priročnik The Transfer of Competences and Trainings for Goods and Product Manipulator with a review of vocational and professional education in trade sector je na voljo tudi v angleškem jeziku:
    verzija za tisk,
    verzija za ogled na zaslonu.

Zaključek projekta The Transfer of Competences and Trainings for Goods and Product Manipulator, LDV-TOI-04/12 (Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovne manipulante)

Trgovinska zbornica Slovenije je dne 30. 9. 2014 uspešno zaključila z izvajanjem projekta The Transfer of Competences and Trainings for Goods and Product Manipulator, LDV-TOI-04/12 (Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovne manipulante), ki je bil sofinanciran s strani Evropske skupnosti, program Vseživljenjsko učenje, Leonardo da Vinci, Prenos inovacij. V okviru projekta so bile v sodelovanju projektnih partnerjev iz Slovenije, Španije in Portugalske – TZS, slovenskih trgovskih podjetij in priznanih tujih izobraževalnih institucij na področju trgovinskega sektorja - izvedene številne aktivnosti ter pripravljeni sledeči rezultati projekta:

  • analiza španskega, portugalskega in slovenskega izobraževalnega sistema, primerjalna analiza omenjenih sistemov ter seznam dokumentov v zvezi s poklicnimi kompetencami in usposabljanji za blagovne manipulante v vseh treh državah; izvedba seminarja za bodoče predavatelje na usposabljanjih za blagovne manipulante v marcu 2013;
  • predstavitev kompetenc in usposabljanj za blagovnega manipulanta v Španiji in na Portugalskem;
  • oblikovanje seznama kompetenc in programa usposabljanja za blagovne manipulante;
  • izvedba pilotnega usposabljanja za blagovne manipulante v marcu 2014;
  • vložitev pobude za oblikovanje poklicnega standarda in nacionalne poklicne kvalifikacije »blagovni manipulant« v septembru 2014;
  • priprava priročnika Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti s pregledom poklicnega in strokovnega usposabljanja v trgovinski dejavnosti.


Trajnost rezultatov projekta bomo zagotavljali preko izvajanja usposabljanj za blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti. Točni termini prihodnjih usposabljanj bodo objavljeni na spletni strani projekta in v glasilu T-Informacije.