Splošna zakonodaja

Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji

Ta uredba zaradi izboljšanja okolju prijaznega delovanja baterij in akumulatorjev ter okoljevarstveno učinkovitega ravnanja vseh, ki so vključeni v življenjski krog baterij in akumulatorjev, od proizvajalcev in distributerjev do njihovih končnih uporabnikov ter zlasti tistih udeležencev, ki neposredno sodelujejo pri obdelavi in recikliranju odpadnih baterij in akumulatorjev določa:

- pravila za dajanje baterij in akumulatorjev na trg, zlasti še prepoved dajanja na trg baterij in akumulatorjev, ki vsebujejo nevarne snovi,

- posebna pravila za zbiranje, obdelavo, recikliranje in odstranjevanje odpadnih baterij in akumulatorjev na področju ravnanja z odpadki in

- izhodišča za pripravo operativnih programov varstva okolja v zvezi s spodbujanjem zbiranja in recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev.

  • S to uredbo se prenaša Direktiva 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 91/157/EGS (UL L št. 266 z dne 26. septembra 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2018/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (UL L št. 150 z dne 14. junija 2018, str. 93),
  • Za vprašanja v zvezi z zbiranjem, obdelavo, recikliranjem in odstranjevanjem odpadnih baterij in akumulatorjev in v zvezi s splošnimi pogoji ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.
  • Določbe te uredbe se uporabljajo za vse vrste baterij in akumulatorjev, ne glede na njihovo obliko, velikost, težo, snovno sestavo ali uporabo, pri tem pa ta uredba ne posega v izvajanje predpisa, ki ureja ravnanje z izrabljenimi vozili, in predpisa, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo.
  • Ta uredba se glede financiranja zbiranja, obdelave in recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev, zbranih v skladu s to uredbo, uporablja za vse odpadne baterije in akumulatorje, ne glede na datum njihovega dajanja na trg.

 

Besedilo uredbe je dostopno preko spodnje povezave:

Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji