03. 03. 2023

Poziv delodajalcem za podajo vloge za verifikacijo učnih mest

Pravilnik o verifikaciji in vodenju registra učnih mest ter o izbrisu iz registra (UL RS, št. 26/03 in 79/06 – ZPSI-1) določa postopek verifikacije pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja dijakov na učnem mestu v gospodarski družbi, pri samostojnem podjetniku posamezniku in zavodu, postopek za vpis v register učnih mest, vsebino, obliko in način vodenja registra ter postopek izbrisa iz registra.

Delodajalci, ki želijo imeti učna mesta oziroma dijakom nuditi praktično izobraževanje, morajo podati vlogo za verifikacijo pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja dijakov, Trgovinska zbornica Slovenije pa na podlagi prejete vloge izvede postopek verifikacije učnih mest, izda odločbo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja dijakov na učnem mestu ter podjetje vpiše v register učnih mest.

Register učnih mest TZS je povezan tudi s centralnim registrom učnih mest (CRUM), ki ga vodi Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) in je dostopen na povezavi. Na ta način lahko dijaki, ki opravljajo PUD v trgovskih podjetjih, tista podjetja, ki to možnost ponujajo, najdejo tudi po tej poti.

POMEMBNO: Na podlagi določb Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19) mora delodajalec dijaku zagotoviti mentorja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • ima mojstrski ali delovodski ali poslovodski izpit ali
  • ima najmanj srednjo strokovno izobrazbo in tri leta delovnih izkušenj z ustreznega področja ter pedagoško-andragoško usposobljenost po programu, ki ga na predlog Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje sprejme pristojni strokovni svet.

Če za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja ni dovolj mentorjev z ustreznimi kadrovskimi pogoji iz prejšnjega odstavka, je ne glede na prejšnji odstavek mentor lahko tudi oseba, ki ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo, pedagoško- andragoško usposobljenost iz prejšnjega odstavka in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja poklica, za katerega se dijak izobražuje.

V kolikor želite tudi v vašem podjetju dijakom nuditi praktično izobraževanje na učnem mestu, vas vljudno prosimo, da nam posredujete izpolnjeno vlogo za verifikacijo skupaj s prilogami, na naslov: Trgovinska zbornica Slovenije, Dunajska cesta 167, Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si. Vlogo, priloge ter dodatne koristne informacije v zvezi z verifikacijo učnih mest lahko najdete na naši spletni strani. Ob tem vas opozarjamo, da morate k vlogi obvezno priložiti tudi potrdilo o pedagoško-andragoški usposobljenosti mentorjev.

Podjetja, ki ste učna mesta že verificirala prosimo, da nam morebitne spremembe relevantnih podatkov (denimo ukinjena ali novo uvedena učna mesta, kontaktna oseba, kontaktne informacije ipd.) redno sporočate in s tem prispevate k aktualnosti podatkov v registru.

Za vse dodatne informacije v zvezi z verifikacijo učnih mest in usposabljanji mentorjev za pridobitev pedagoško-andragoške usposobljenosti vam je na razpolago Karmen Fortuna: karmen.fortuna@tzslo.si in 01 58 98 218.

Nazaj

Morda vas zanima tudi:

24. 04. 2024

POSODOBLJEN NAPOVEDNIK AKADEMIJA TZS: Seminarji in delavnice v prvi polovici leta 2024

Splošna zakonodajaŽivilaNeživilaIzobraževanje (javno pooblastilo)Ostale novice

18. 04. 2024

Vlada brez posluha za gospodarstvo

Splošna zakonodaja