19. 08. 2019

Praktično usposabljanje dijakov z delom

Izobraževalni programi srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja predvidevajo tudi praktično usposabljanje z delom (v nadaljevanju: PUD), ki se izvaja pri delodajalcu. Dijaki v okviru praktičnega usposabljanja z delom pridobijo praktične izkušnje v konkretnem delovnem okolju, s tem pa tudi priložnost, da osvojena teoretična znanja povežejo s prakso. Delodajalcem na drugi strani PUD omogoča spoznavanje in oblikovanje bodočih kadrov, sodelovanje v učnem procesu in prispevek k izboljšanju praktičnega znanja dijakov ter pomemben vidik povezovanja gospodarstva z izobraževalnim sistemom.

Delodajalci, ki želijo imeti učna mesta oziroma dijakom nuditi praktično usposabljanje z delom, morajo podati vlogo za verifikacijo pogojev za izvajanje praktičnega usposabljanja dijakov, Trgovinska zbornica Slovenije pa bo na podlagi vloge izvajala verifikacijo učnih mest ter izdala odločbo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje praktičnega usposabljanja dijakov na učnem mestu.

V kolikor želite tudi v vašem podjetju dijakom nuditi praktično izobraževanje na učnem mestu, vas vljudno prosimo, da nam posredujete izpolnjeno vlogo skupaj s prilogami na naslov: Trgovinska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, faks: 01/58 98 219 ali na e-naslov: info@tzslo.si. Vlogo, priloge ter dodatne koristne informacije v zvezi z verifikacijo učnih mest lahko najdete na naši spletni strani.

POMEMBNO!
Pri podaji vloge za verifikacijo učnih mest podjetja posebej opozarjamo na pogoje, ki jih mora izpolnjevati mentor dijaku na praktičnem usposabljanju z delom v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja.

31. a člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19) določa, da je mentor lahko oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • ima mojstrski ali delovodski ali poslovodski izpit ali
  • ima najmanj srednjo strokovno izobrazbo in tri leta delovnih izkušenj z ustreznega področja ter pedagoško-andragoško usposobljenost po programu, ki ga na predlog Centra RS za poklicno izobraževanje sprejme Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje.

Če za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja ni dovolj mentorjev z ustreznimi kadrovskimi pogoji, kot so navedeni zgoraj, je mentor lahko tudi oseba, ki ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo, pedagoško-andragoško usposobljenost in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja poklica, za katerega se dijak izobražuje.

Glede na navedene zakonske zahteve, ki jih morajo izpolnjevati mentorji, smo na TZS v sodelovanju z zunanjimi izvajalci članom v prvi polovici leta 2019  zagotovili sedem brezplačnih usposabljanj mentorjev za pridobitev pedagoško-andragoške usposobljenosti na šestih različnih lokacijah po Sloveniji.

Z organizacijo usposabljanj za mentorje bomo nadaljevali tudi v jeseni 2019 v okviru Akademije TZS. V ta namen na TZS že izvajamo pripravljalne aktivnosti, prvo usposabljanje pa bo predvidoma izvedeno v mesecu oktobru 2019. Za dodatna pojasnila vam je na razpolago Karmen Fortuna, tel.: 01 58 98 218 ali e-naslov: karmen.fortuna@tzslo.si.

Nazaj

Morda vas zanima tudi:

07. 08. 2020

Indeksi prihodka v trgovini za mesec junij 2020

Trgovina v številkah

29. 06. 2020

Indeksi prihodka v trgovini za mesec maj 2020

Trgovina v številkah

27. 05. 2020

Indeksi prihodka v trgovini za mesec april 2020

Trgovina v številkah