23. 02. 2022

Razpis za opravljanje poslovodskega izpita za pridobitev naziva "Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja" za leto 2022

Trgovinska zbornica Slovenije v skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (UL RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19), Pravilnikom o delovodskih in poslovodskih izpitih (UL RS, št. 68/09), odločbo Ministrstva za šolstvo in šport o podelitvi javnega pooblastila za izvajanje nalog socialnih partnerjev na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na področju trgovinske dejavnosti z dne 24. 4. 2007 in izpitnim katalogom za poslovodski izpit za pridobitev naziva trgovski poslovodja/poslovodkinja, objavlja razpis za opravljanje poslovodskega izpita za pridobitev naziva »Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja«.

Prva prijava na poslovodski izpit:
Kandidat, ki se želi prvič prijaviti k opravljanju kateregakoli dela poslovodskega izpita, mora osebno izpolniti prvo prijavo k opravljanju izpita na Trgovinski zbornici Slovenije, Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana oziroma lahko s soglasjem kandidata prijavo opravi tudi predstavnik podjetja, kjer je kandidat zaposlen, v prijavnih rokih, ki so objavljeni v razpisu.

Pogoji za vpis:
K opravljanju poslovodskega izpita se lahko prijavi oseba, ki izpolnjuje pogoje kot sledi:

  • ima IV. raven izobrazbe,
  • ima vsaj 3 leta delovnih izkušenj v trgovinski dejavnosti.

K prvi prijavi je kandidat dolžan priložiti zahtevana dokazila, s katerimi dokazuje, da izpolnjuje pogoje za pristop k poslovodskemu izpitu:

  • overjeno kopijo spričevala zadnjega letnika,
  • overjeno kopijo diplome ali zaključnega spričevala,
  • overjeno kopijo delovne knjižice oziroma izpis iz ZPIZ o obdobjih zavarovanja v RS po 1.1. 2009: http://www.zpiz.si/,
  • overjeno kopijo pogodbe o zaposlitvi, iz katere je razvidno, da ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju trgovinske dejavnosti ali v primeru delovnih izkušenj, pridobljenih v okviru dela na podlagi študentske napotnice, verodostojne listine, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in zahtevnost dela. Pri izkazovanju delovnih izkušenj na področju trgovinske dejavnosti morajo kandidati za pristop k poslovodskemu izpitu z ustreznimi dokumenti (npr. delovna knjižica, pogodba o zaposlitvi, potrdilo delodajalca, potrdilo delodajalca o obsegu in zahtevnosti opravljenega dela na podlagi študentske napotnice ter o času, v katerem je konkretna oseba navedeno delo opravljala, študentska napotnica, izpis opravljenega študentskega dela s strani študentskega servisa) izkazati, da so pridobili strokovne izkušnje na delovnih področjih trgovinske dejavnosti (na primer delo kandidata na področju prodaje, nabave, delo s strankami, itd…).

Po opravljeni prvi prijavi se mora kandidat pisno prijaviti za opravljanje nadaljnjih izpitov. Prijavnico, ki jo dobi na Trgovinski zbornici Slovenije ali na spletni strani, mora poslati z vsemi podatki, ki so na njej zahtevani, na naslov: Trgovinska zbornica Slovenije, Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@tzslo.si.

Razpis z izpitnimi roki za leto 2022, skupaj z vsemi aktualnimi informacijami in kontaktnimi podatki, najdete na povezavi.

Nazaj