03. 08. 2020

Sofinanciranje individualnih učnih pogodb v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Pravice in obveznosti šole, dijaka in delodajalca pri praktičnem usposabljanju z delom se na podlagi Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06,  68/17 in 46/19) določi z učno pogodbo, ki je lahko:

 • individualna učna pogodba, ki jo skleneta delodajalec in dijak ter njegovi straši oziroma zakoniti zastopnik ali
 • kolektivna učna pogodba, ki jo skleneta šola in delodajalec.

Dolžnosti delodajalca, ki sklene učno pogodbo, so zlasti, da:

 • dijaku omogoči usposabljanje za pridobitev poklicne izobrazbe,
 • skrbi, da bo dijak redno obiskoval šolo in druge obvezne oblike izobraževalnega dela,
 • dijaku poleg počitnic v skladu s tem zakonom omogoči še najmanj šest prostih delovnih dni za pripravo na zaključni izpit,
 • dijaku izplačuje dogovorjeno nagrado,
 • skrbi za varnost pri delu in za zdravje dijaka,
 • dijaka seznani s predpisi o varnosti pri delu,
 • skrbi za dobre medsebojne odnose med delavci in dijaki,
 • nadzoruje, kako dijak vodi predpisano dokumentacijo o praktičnem usposabljanju z delom,
 • izpolnjuje druge, s pogodbo dogovorjene obveznosti.

Dolžnosti dijaka so zlasti, da:

 • redno izpolnjuje svoje učne obveznosti,
 • redno obiskuje pouk in druge obvezne izobraževalne oblike,
 • se pri izobraževanju ravna po navodilih delodajalca in šole,
 • varuje poslovno tajnost delodajalca,
 • se ravna po predpisih o varstvu pri delu.


Izobraževalni program Trgovec predvideva 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom (v nadaljevanju: PUD) pri delodajalcu, pri čemer se obseg PUD v primeru individualne učne pogodbe lahko poveča na največ 53 tednov.

Praktično in teoretično izobraževanje dijaka sme trajati skupno največ osem ur dnevno, vendar tedensko ne sme presegati z zakonom in kolektivno pogodbo določene tedenske delovne obveznosti, zmanjšane za dve uri. Če traja teoretično izobraževanje v dnevu pet ur, isti dan ne sme biti praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu. Če praktično usposabljanje z delom traja strnjeno štiri ali več ur dnevno, mora biti dijaku zagotovljeno v tem času najmanj 30 minut odmora. Dijaku, ki se izobražuje več kot devet mesecev, mora biti zagotovljeno najmanj osem tednov počitnic v letu.

Pri praktičnem usposabljanju z delom, ki se izvaja pri delodajalcu, se glede nočnega dela, odmorov in počitkov, opravičenih odsotnosti z dela, posebnega varstva mladine ter disciplinske in odškodninske odgovornosti, uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovna razmerja.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sofinancira poklicno in strokovno izobraževanje za delodajalce, ki so z dijaki sklenili individualno učno pogodbo. Sofinanciranje obsega materialne stroške učnega mesta, nadomestilo prehrane v času praktičnega izobraževanja, stroške prevoza ter delovno in zaščitno obleko.

Zbornica vodi register sklenjenih individualnih učnih pogodb, zato delodajalce vljudno prosimo, da nam posredujete individualne pogodbe, ki jih imate sklenjene neposredno z dijakom (njegovimi starši oziroma zakonitimi zastopniki).

Za informacije glede verifikacije učnih mest, usposabljanja mentorjev in sklepanja učnih pogodb se lahko obrnete na Karmen Fortuna – karmen.fortuna@tzslo.si ali 01 58 98 218 ali Niko Pečevnik – nika.pecevnik@tzslo.si ali 01 58 98 214.

Nazaj

Morda vas zanima tudi: