03. 06. 2019

Vabilo k posredovanju zavezujoče ponudbe za nakup poslovnih prostorov v poslovni stavbi na naslovu Dimičeva ulica 13 v Ljubljani

Trgovinska zbornica Slovenije (»TZS«) je na podlagi 30. člena Zakona o gospodarskih zbornicah ter Pogodbe o razdelitvi premoženja v solastnini z vsemi pripadajočimi Aneksi, sklenjenimi z Gospodarsko zbornico Slovenije (»GZS«), skupaj z GZS solastnica poslovne stavbe »Dom gospodarstva« na naslovu Dimičeva ulica 13 v Ljubljani (»Poslovna stavba«).

Glede na navedeno TZS prodaja poslovne prostore v poslovni stavbi na naslovu Dimičeva ulica 13 v Ljubljani. Poslovni prostori so lepi, svetli in funkcionalni.

Podatki o nepremičnini:
-    Katastrska občina: 2636 – Bežigrad,
-    Parcelna št.: 226/1, 226/12, obe k.o. 2636 – Bežigrad,
-    ID znak: ID 2124052 in ID 3468232,
-    Solastniški delež na poslovni stavbi: 2900329/10000000,
-    Številka stavbe: 660,
-    Številka energetske izkaznice: 2015-239-9-28806, ki jo je izdelal Tadej Gruden ter izdala družba M&M Consulting, podjetje za svetovanje in storitve d.o.o. Energetska izkaznica je veljavna do 26. 9. 2025.

Predmet prodaje je solastniški delež TZS, ki v naravi predstavlja 52 pisarniških prostorov, 2 fotokopirnici in 2 sejni sobi v pritličju, 1. in 3. nadstropju v skupni izmeri 1.040,9 m2, 3 dvorane v 1. in 3. nadstropju ter v medetaži v izmeri 219,0 m2, balkon v 3. nadstropju v izmeri 30,1 m2, 4 arhivske prostore v 2. kleti v izmeri 162,3 m2 in 41 notranjih parkirišč v 2. kleti Poslovne stavbe. Predmet prodaje se prodaja kot celota.

Vse pisarne, razen dveh, so na dan objave tega povabila oddane v najem, ali pa jih uporablja TZS.

Na podlagi 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Ur. l. RS, št. 87/02, s spremembami - SPZ) GZS lahko uveljavlja predkupno pravico.

Vabimo vas, da vašo zavezujočo ponudbo izkažete s pismom, ki naj vsebuje:
-    ime in priimek oziroma naziv interesenta,
-    naslov stalnega bivališča oziroma poslovni naslov interesenta,
-    višino kupnine (neto cena, brez DDV),
-    rok plačila, v katerem ste pripravljeni poravnati kupnino,
-    pisno izjavo interesenta, da sprejema pogoje iz tega vabila k izkazu interesa,
-    podpis interesenta oziroma njegovega zakonitega zastopnika.

Ponujena kupnina naj ne vsebuje nobenih davščin in prispevkov oziroma stroškov. Stroški v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe vključno z, vendar ne omejeno na notarsko overitev podpisov, vpise v zemljiško knjigo, davke in druge morebitne stroške v zvezi s prodajo in nakupom nepremičnin bodo v celoti bremenili kupca na podlagi veljavnih predpisov.

Predmet prodaje se bo prodajal po načelu videno-kupljeno.

Ponudnik nosi vse stroške, ki mu bodo nastali v tem postopku. Noben ponudnik ni upravičen do povračila škode in/ali stroškov, če ni izbran in če z njim ne bo sklenjena prodajna pogodba, ker ne bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali če se TZS odloči, da ne bo nadaljevala postopka prodaje ali če bo postopek iz kateregakoli razloga zaključen brez sklenitve prodajne pogodbe.

Če se bo ponudnik pogajal brez namena skleniti prodajno pogodbo ali pa bo ta namen brez utemeljenega razloga opustil in tako TZS povzročil škodo, bo TZS odgovarjal za škodo, ki ji bo nastala.

Pred oddajo zavezujoče ponudbe si lahko interesenti poslovne prostore ogledate, za kar se lahko predhodno dogovorite preko spodnjega elektronskega naslova.

Vaš interes za nakup lahko izkažete do vključno 3. julija 2019.

Pismo pošljite v zaprti pisemski ovojnici na naslov:
TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, z obveznim pripisom:
NE ODPIRAJ: INTERES ZA NAKUP – DIMIČEVA 13.

Za vse dodatne informacije pokličite +386 41 640 177, g. Matej Krušnik ali pišite na matej.krusnik@vlamat.si.

TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana

Vabilo

Nazaj