Priprave za izdelavo letnega poročila 2018, obračun davka od dohodkov ter pregled novosti

Vljudno vas vabimo na seminar, katerega program smo oblikovali v sodelovanju z Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, ki bo seminar tudi izvedla in je namenjen računovodstvom družb in sp-jev ob pripravah za izdelavo letnega poročila 2018, in sicer v sredo, 23. 1. 2019 s pričetkom ob 9.00 uri, dvorana B, Dimičeva 13, Ljubljana (parkirišče: Klet 1).

POMEMBNO: Zaradi terminske aktualnosti seminarja in zasedenosti predavateljev na tem področju vas vljudno prosimo, da vašo prijavo oddate do vključno 14. januarja 2019.

Na seminarju se boste seznanili s ključnimi koraki za pripravo letnega poročila, časovnimi roki, predstavljene bodo zakonodajne podlage in obrazci, novosti (zakonodaja, standardi) glede na lansko leto, pogoste napake, novejša pojasnila pristojnih organov, pa tudi morebitne specifike ali pomembnejša področja za trgovinsko dejavnost. Podrobnejši program in prijavnica s pogoji prijave sta predstavljena v nadaljevanju.

Predavateljica: mag. Andreja Bajuk Mušič, svetovalka za področje gospodarstva, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije

PROGRAM

8.45 – 9.00 Prijava udeležencev

9.00 – 13.30

(vmes je predviden odmor v trajanju 30 min)

1. Sestavitev letnega poročila za leto 2018
Zavezanci za sestavitev letnega poročila | Vsebina letnega poročila, obseg poročanja in roki po zavezancih | Računovodsko poročilo | Poslovno poročilo | Poenostavitev računovodenja za organizacije, ki niso družbe | Pojasnila k računovodskim izkazom

2. Poudarki glede merjenja sredstev in obveznosti ob zaključku leta
Opredmetena osnovna sredstva | Neopredmetena sredstva | Naložbene nepremičnine | Terjatve | Finančne naložbe | Zaloge | Obveznosti | Rezervacije

3. Uporaba čistega dobička in pokrivanje izgube
Ugotovitev čistega dobička | Uporaba čistega dobička | Ugotovitev bilančnega dobička | Pokrivanje izgube

4. Spremembe SRS 2016 – 2019
Splošno | Najemi | Finančne naložbe | Kriptovalute in žetoni ICO

5. Poudarki glede pripoznavanja prihodkov in odhodkov ob zaključku leta
Prihodki iz poslovanja | Prihodki iz financiranja | Drugi prihodki | Odhodki iz poslovanja | Odhodki iz financiranja | Drugi odhodki | Spremembe SRS 15 (2019)

6. Izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov
Zavezanci za sestavitev | Izkaz drugega vseobsegajočega donosa | Sestavitev izkaza gibanja kapitala | Sestavitev izkaza denarnih tokov

7. Posebnosti pri poročanju posameznih pravnoorganizacijskih oblik
Samostojni podjetniki | Društva | Zavodi | Zadruge

8. Poročanje organizacij po MSRP
Bilančne sheme | Pojasnila k računovodskim izkazom | Izjeme | Pomembnejše razlike med SRS in MSRP

9. Izbrane teme v zvezi z obračunom davka od dohodkov
Davčna osnova | Nepriznani odhodki | Začasno nepriznani odhodki | Izključevanje prihodkov | Prevrednotenja sredstev, obveznosti in rezervacij | Davčna izguba | Davčne olajšave

Lepo vabljeni k udeležbi!

PLAČILO KOTIZACIJE: Kotizacija za člane TZS znaša 75,00 €+DDV na udeleženca (z DDV-jem znaša kotizacija 91,50 €), za nečlane TZS pa 150,00 €+DDV na udeleženca. Znesek kotizacije nakažite na TRR pri SKB: 0313 8100 0518 803 – sklic 3007. Prijavnico in dokazilo o plačilu nam lahko pošljete po faksu: 01/ 58-98-219, po pošti: TZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si.

SPLOŠNI POGOJI:
Seminar bo izveden ob prijavi zadostnega števila udeležencev. Znesek vplačane kotizacije se vrne v primeru, da se od seminarja pisno odjavite do vključno 14. 1. 2019. V primeru odpovedi seminarja vas bomo o tem obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved.