Strokovni seminar "Priprave za izdelavo letnega poročila 2019, obračun davka od dohodkov ter pregled novosti"

Vljudno vas vabimo na strokovni seminar "Priprave za izdelavo letnega poročila 2019, obračun davka od dohodkov ter pregled novosti", ki bo potekal dne 21. januarja 2020 od 9.00 do 13.30 ure v dvorani B, Trgovinska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana (brezplačno parkirišče: Klet 1).

Program seminarja, oblikovan v sodelovanju z Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, ki bo seminar tudi izvedla, je namenjen računovodstvom družb in sp-jev ob pripravah za izdelavo letnega poročila 2019.

Predavateljica: mag. Andreja Bajuk Mušič, svetovalka za področje gospodarstva, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije

PROGRAM

1. Sestavitev letnega poročila za leto 2019
Zavezanci za sestavitev letnega poročila | Vsebina letnega poročila, obseg poročanja in roki po zavezancih | Računovodsko poročilo | Poslovno poročilo | Poenostavitev računovodenja za organizacije, ki niso družbe | Pojasnila k računovodskim izkazom

2. Poudarki glede merjenja sredstev in obveznosti ob zaključku leta
Opredmetena osnovna sredstva | Neopredmetena sredstva | Naložbene nepremičnine | Terjatve | Finančne naložbe | Zaloge | Obveznosti | Rezervacije | Časovne razmejitve

3. Najemi po novem                       
Nova pravila računovodenja najemov | Prehod po stanju 1. januarja 2019

4. Uporaba čistega dobička in pokrivanje izgube
Ugotovitev čistega dobička | Uporaba čistega dobička | Ugotovitev bilančnega dobička | Pokrivanje izgube

5. Poudarki glede pripoznavanja prihodkov in odhodkov ob zaključku leta
Prihodki iz poslovanja in iz financiranja | Ločene izvršitvene obveze | Popusti | Prodaja v tujem imenu za tuj račun | Prodaja in ponovni nakup | Odhodki iz poslovanja in iz financiranja | Usredstveni, odloženi in vračunani stroški | Stroški reklame v luči sprememb SRS 15 | Prevrednotovalni odhodki

6. Izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov
Zavezanci za sestavitev | Izkaz drugega vseobsegajočega donosa | Sestavitev izkaza gibanja kapitala | Sestavitev izkaza denarnih tokov | Spremembe v izkazih za poslovno leto 2019

7. Pomembnost in dogodki po datumu bilance stanja
Določitev pomembnosti | Nepomembne napake in vpliv na računovodske izkaze | Kaj so dogodki po datumu bilance stanja | (Ne)popravljalni dogodki po datumu bilance stanja in razkritja

8. Izbrane teme v zvezi z obračunom davka od dohodkov
Davčna osnova | Nepriznani odhodki | Začasno nepriznani odhodki | Izključevanje prihodkov | Prevrednotenja sredstev, obveznosti in rezervacij | Davčna izguba | Davčne olajšave | Davčno priznavanje amortiziranja pravice do uporabe sredstva in obresti

POMEMBNO: Zaradi terminske aktualnosti seminarja in zasedenosti predavateljev na tem področju vas prosimo, da vašo prijavo oddate do vključno 14. januarja 2020.

PLAČILO KOTIZACIJE: Kotizacija za člane TZS znaša 79,00 € + DDV na udeleženca (z DDV-jem znaša kotizacija 96,38 €), za nečlane TZS pa 150,00 € + DDV na udeleženca. Znesek kotizacije nakažite na TRR pri SKB: 0313 8100 0518 803 – sklic 3007. Prijavnico in dokazilo o plačilu nam lahko pošljete po faksu: 01/ 58-98-219, po pošti: TZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si.

SPLOŠNI POGOJI:
Seminar bo izveden ob prijavi zadostnega števila udeležencev. Znesek vplačane kotizacije se vrne v primeru, da se od seminarja pisno odjavite do vključno 14. 1. 2020. Odjava in vračilo kotizacije po tem datumu nista več možna. V primeru odpovedi seminarja vas bomo o tem obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved.