LED cevne sijalke

Glede na prejeto vprašanje s strani članov, v nadaljevanju v celoti objavljamo odgovor, ki smo ga pridobili s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in se nanaša zgolj na to vprašanje.

Odgovor:  V Republiki Sloveniji ni prepovedano tržiti t.i. "LED-sijalk z "double end priključkom" (t.j. LED cevna sijalka, ki ima na eni strani cevi kontakt za fazni vodnik, na drugi strani cevi pa kontakt za nevtralni vodnik), v kolikor izpolnjujejo vse predpisane zahteve iz pravilnikov oziroma direktiv, ki se za ta proizvod uporabljajo. Izpolnjevanje teh zahtev proizvajalec dokazuje z EU-izjavo o skladnosti ter oznakama CE in  .
Proizvajalčeva odgovornost je vedeti, kateri predpisi se uporabljajo za določen proizvod ter, preden ga označi z oznako CE in  . V primeru, kadar mora en proizvod izpolniti zahteve več predpisov, (npr. LED-cevna sijalka) mora proizvajalec to tudi navesti v svoji EU-izjavi o skladnosti.
Če proizvod nima pripravljene EU izjave o skladnosti, to pomeni, da proizvoda ni mogoče šteti za skladnega z navedenimi pravilniki oziroma direktivami in ga zato ni mogoče tržiti na notranjem trgu EU oziroma ga je potrebno s tega trga umakniti.
Glede na podatke iz vašega e-dopisa menimo, de gre pri Double-capped LED sijalkah za proizvod, katerega varnostne, zdravstvene in okoljske zahteve so opredeljene v:


1.    Pravilniku o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej oziroma Direktivi 2014/35/EU (t.i. LVD direktiva);
2.    Pravilniku o elektromagnetni združljivosti (Uradni list RS, št. 39/2016) oziroma Direktivi 2014/30/EU o elektromagnetni združljivosti (t.i. EMC direktiva);
3.    Pravilniku o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 102/2012) oziroma direktivi 2011/65/EC (t.i. RoHS direktiva).
4.    Uredbi o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS št. 55/2015), oziroma direktivi 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi (t.i. WEEE direktiva).
5.    Pravilniku o radijski opremi (Uradni list RS, št. 3/16), oziroma direktivi Direktivi 2014/53/EU o radijski opremi (t.i. RED direktiva).
Zgoraj navedene predpise po našem mnenju podpirajo tudi harmonizirani standardi, ki so navedeni v spodnji preglednici. Harmonizirani standardi so evropski standardi (EN), ki so bili pripravljeni po naročilu (mandatu) Evropske komisije in Sekretariata EFTA. SIST (Slovenski inštitut za standardizacijo) privzema harmonizirane standarde v sistem slovenske standardizacije redno, zato so skoraj vsi harmonizirani evropski standardi tudi slovenski standardi z oznako SIST.

V razmerju do potrošnikov morajo gospodarske družbe pri ponujanju, prodajanju in trženju proizvodov na slovenskem trgu upoštevati Zakon o varstvu potrošnikov ZVPot - (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 8/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18) in Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami - ZVPNPP (Uradni list RS, št. 53/07).
Posredno vas želimo še seznaniti z dejstvom, ki sicer nima neposredne povezave s trženjem LED sijalk s t.i. "double end priključkom, vendar pa so te sijalke povezane z električno varnostjo pri njihovi uporabi. Namreč, potrošniki bodo lahko tovrstne sijalke nameščali tudi v obstoječe svetilke, kjer so do sedaj uporabljali fluorescenčne cevne sijalke. Teh svetilk je trenutno po zasebnih in javnih stavbah v razmerju do LED cevnih sijalk še večina.

V primeru, da želi potrošnik LED cevne sijalke uporabljati v svetilkah, ki so bile prvotno namenjene za montažo in uporabo fluorescenčnih cevnih sijalk, je potrebno v njih izvesti električno prevezavo (odstranitev elektronske predstikalne naprave, elektromagnetne (klasične) dušilke in starterja, nepotrebnega ožičenja, kondenzatorja, itd.). Ker gre pri teh prevezavah za strokovno delo in je prisotna nevarnost električnega udara, lahko tako prevezavo opravi le strokovnjak. Vir: dopis MGRT z dne 12. 9. 2019.