Radiatorji, električni grelci z možnostjo vgradnje v radiator

V nadaljevanju objavljamo prejeti odgovor Tržnega inšpektorata RS na naše vprašanje s področja tehnične zakonodaje, ki smo ga pridobili glede na izpostavljeno vprašanje s strani člana.

Odgovor TIRS se sicer nanaša izključno na naše vprašanje in je sledeč:
»Na podlagi vašega vprašanja v zvezi z obveznostmi distributerja pri omogočanju dostopnosti kopalniških radiatorjev in električnih grelcev z možnostjo vgradnje v radiator, vam v nadaljevanju podajamo odgovor z vidika pristojnosti Tržnega inšpektorata RS.

1.)    Kopalniški radiator je gradbeni proizvod za katerega obstaja harmoniziran standard SIST EN 442-1:2015 oz. EN 442-1:2014 Končni prenosniki toplote in konvektorji - 1. del: Tehnične specifikacije in zahteve (Sistem 3). Pogoje za dajanje na trg harmoniziranih gradbenih proizvodov in omogočanje dostopa do njih določata Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro- 1, Uradni list RS, št. 82/2013) in Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. 3. 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive sveta 89/106/EGS (v nadaljevanju Uredba (EU) št. 305/2011), ki v 14. členu določa obveznosti distributerjev pri omogočanju harmoniziranih gradbenih proizvodov na trgu. Za distributerja, ki se obravnava kot proizvajalec iz 15. člena Uredbe (EU) št.  305/2011 veljajo obveznosti proizvajalca iz člena 11 te uredbe, kadar daje proizvod na trg pod svojim imenom ali blagovno znamko ali spreminja gradbeni proizvod, ki je že bil dan na trg, na način, ki lahko vpliva na skladnost z izjavo o lastnostih.

Distributer pri omogočanju dostopnosti gradbenega proizvoda (kopalniški radiator) na trgu Republike Slovenije med drugim zagotovi, da:
- je proizvajalec ustrezno označil proizvod s CE oznako in drugimi zahtevanimi informacijami,
- je proizvodu priložena Izjava o lastnostih v slovenskem jeziku,
- so proizvodu priložena Navodila in varnostne informacije v slovenskem jeziku,
- sta proizvajalec in uvoznik upoštevala zahteve iz četrtega in petega odstavka 11. člena oziroma tretjega odstavka 13. člena.
V primeru, da se distributer obravnava kot proizvajalec, mora le-ta na podlagi člena 11(2) hraniti tehnično dokumentacijo in izjavo o lastnosti 10 let po tem, ko je bil gradbeni proizvod dan na trg.

2.) Električni grelec (z možnostjo vgradnje v radiator) je električna oprema za katero veljajo pri omogočanju dostopnosti na trgu Republike Slovenije zahteve iz Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1, Uradni list RS, št. 17/2011) in Pravilnika o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Pravilnik LVD, Uradni list RS, št. 39/2016), ki v 10. členu določa, da mora distributer pri omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu Republike Slovenije med drugim zagotoviti, da:
- je proizvajalec ustrezno označil proizvod s CE oznako in drugimi zahtevanimi informacijami, ter oznako za ločeno zbiranje OEEO, v skladu z zahtevami Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18 in 84/18 – ZIURKOE),
- je proizvodu priložena Izjava EU o skladnosti v slovenskem jeziku (prodajalec je ob izročitvi proizvoda ni dolžan priložiti, mora zagotoviti, če to zahteva nadzorni organ),
- so proizvodu priložena Navodila in varnostne informacije v slovenskem jeziku,
- sta proizvajalec in uvoznik upoštevala zahteve iz sedmega in osmega odstavka 7. člena oziroma četrtega odstavka 9. člena tega pravilnika.
Če se distributer obravnava kot proizvajalec iz 11. člena Pravilnika LVD veljajo obveznosti proizvajalca iz člena 7 tega pravilnika in sicer, kadar da na trg električno opremo pod svojim imenom ali blagovno znamko ali tako spremeni električno opremo, ki je že bila dana na trg, da to lahko vpliva na skladnost s tem pravilnikom. V tem primeru mora distributer, na podlagi četrtega odstavka 7. člena hraniti tehnično dokumentacijo iz Priloge 3 tega pravilnika in izjavo EU o skladnosti deset let po tem, ko je bila električna oprema dana na trg.

V kolikor gre za električno opremo - električni grelec iz prvega odstavka 2. člen Pravilnika o elektromagnetni združljivosti (Pravilnik EMC, Uradni list RS, št. 39/2016), mora distributer zagotoviti, da je za električni grelec izdana skupna Izjava EU o skladnosti v slovenskem jeziku iz katere izhaja skladnosti s pravilnikom LVD in EMC.

Za zadevna proizvoda kopalniški radiator in električni grelec ni predpisana izdaja certifikata, prav tako v zgoraj navedenih predpisih ni določeno prevajanje le-teh v slovenski jezik.

Za proizvode, določene v 2. členu Pravilnika o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje (Uradni list RS, št. 14/2012) mora biti izdana garancija za brezhibno delovanje za obdobje najmanj enega leta, za katero veljajo zahteve iz poglavja IV. Garancija Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/2004-UPB2, 114/2006, 126/2007, 86/2009, 78/2011, 38/2014, 19/2015, 55/2017-ZKolT, 31/2018). Če proizvoda ni na omenjenem seznamu je lahko garancija izdana prostovoljno za katero prav tako veljajo obveznosti iz poglavja IV. ZVPot. Vsebina tega dopisa se nanaša izključno le na Vaše vprašanje.« Vir: Povzeto po odgovoru TIRS z dne 19. 9. 2019.