Zanimajo nas zahteve, ki veljajo za dajanje na trg higienskih izdelkov (higienski vložki) za potrošnike

Glede zahtev, ki veljajo za dajanje na trg higienskih izdelkov za potrošnike se uporablja Zakon o splošni varnosti proizvodov (ZSVP), ki se uporablja za proizvode, za katere ni posebnih predpisov, harmoniziranih s pravom EU, katerih cilj bi bil zagotoviti njihovo varnost. Posebnega predpisa, ki bi predstavljal del neharmoniziranega prava EU in ki bi določal zdravstvene in varnostne zahteve za tovrstne proizvode Slovenija ni sprejela.

V  zvezi z uporabo ZSVP, harmonizirani standardi za tovrstne izdelke ne obstajajo, zato je treba slediti  7. členu zakona oz. standardom,  sprejetim kodeksom uveljavljenega ravnanja glede varnosti, stanju tehnike in tehnologije in ne nazadnje upravičenim pričakovanjem potrošnikov o varnosti.

ZSVP glede razmerja do drugih predpisov določa, da je potrebno za zagotavljanje varnosti proizvodov upoštevati tudi druge predpise če ti obstajajo, in v tem primeru so to vsekakor predpisi na področju kemijskih zahtev oziroma omejitev. Veljajo zahteve iz UREDBE (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) , v primeru dodatka losjonov velja tudi kozmetična zakonodaja,  UREDBA (ES) št. 1223/2009.

Poleg zahtev glede varnosti veljajo tudi zahteve glede učinkovitosti, predvsem pa zahteve glede okoljske varnosti, ki so predmet UREDBE (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih.

V informacijo vam v zvezi s kemijsko varnostjo pošiljam nedavne ugotovitve na nivoju EU glede stanja v zvezi s tovrstnimi izdelki


Vir: odgovor Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, 21. 2. 2020