Splošna zakonodaja

Trajnostno korporativno poročanje

Zakonski okvir za poročanje o nefinančnih vidikih poslovanja gospodarskih družb je EU vsaj okvirno predpisala z Direktivo 2013/34 ter Direktivo 2014/95, v slovensko pravo pa je bila zahteva direktiv neposredno vključena z novelo Zakona o gospodarskih družbah, in sicer v določbe o poslovnem poročilu v okviru letnega poročanja gospodarskih družb. K pripravi izjave o nefinančnem poslovanju so trenutno zavezane samo velike družbe, ki so subjekti javnega interesa in katerih povprečno število zaposlenih je večje od 500. Zavezanci so tudi družbe, ki so zavezane k pripravi konsolidiranega letnega poročila in katerih povprečno število zaposlenih na konsolidirani ravni je večje od 500. Tako zakon tem gospodarskim družbam nalaga, da mora letno poročilo vsebovati pošten prikaz poslovanja, opis bistvenih tveganj in druge informacije, pomembne za razumevanje poslovanja družbe in njenega razvoja. Pri tem posebej poudarja, da so to tudi informacije, povezane z varstvom okolja in delavci.

Zakonski okvir torej zahteva, da družba ne poroča le o ekonomski oziroma finančni uspešnosti, temveč tudi o drugih vidikih, ki vplivajo na njene izide in razvoj. Tako lahko opazimo, da veliko slovenskih podjetij v svoja letna poročila že vključuje tudi poročilo o svojem trajnostnem poslovanju oziroma družbeni odgovornosti, bodisi kot sestavni del letnega poročila bodisi kot njegovo (bolj ali manj samostojno) prilogo. 

Svet se torej spreminja in z njim korporativno poročanje, pri čemer v prvo vrsto spadajo predvsem: izkazovanje transparentnosti, odgovornosti in trajnostna naravnanost delovanja, z njimi pa celovito poročanje. Iz predstavljenega pa ni vedno razvidno, ali družbeno odgovornost v resnici razumejo kot prispevek k trajnostnemu razvoju in ali tako tudi delujejo. Trajnostna so namreč prizadevanja za dolgoročno ekonomsko uspešnost, ki pa ne sme biti dosežena v škodo drugih; gre torej za hkratno odgovorno ravnanje do zaposlenih, poslovnih partnerjev, širše družbene (lokalne, regionalne, nacionalne ali globalne) skupnosti ter naravnega okolja. Odgovornost se nanaša tako na neposredne kot posredne vplive poslovanja. Opredeljevanje teh vplivov, njihovo merjenje, določanje ciljnih vrednosti in spremljanje doseganja rezultatov pa na podlagi opravljenih raziskav pri deležnikih, v marsikaterem letnem in/ali trajnostnem poročilu evropskih podjetij (še) ni razvidno.

Kot odziv na te ugotovljene pomanjkljivosti, si Evropska Unija prizadeva sprejeti izboljšan regulativni okvir, ki bi celovito in enotno urejal področje korporativnega poročanja o trajnostnem razvoju. Korak bližje cilju je Evropska Komisija stopila dne 21. aprila 2021, ko je sprejela predlog direktive o korporativnem poročanju o trajnostnem razvoju (CSRD-Corporate Sustainability Reporting Directive), ki bi spremenila obstoječe zahteve glede poročanja NFRD (Non-Financial Reporting Directive). Predlog razširja področje uporabe na vsa velika podjetja in vsa podjetja, ki kotirajo na organiziranih trgih (razen mikropodjetja, ki kotirajo na borzi); zahteva revizijo (zagotovilo) sporočenih informacij; uvaja podrobnejše zahteve glede poročanja in zahtevo po poročanju v skladu z obveznimi standardi poročanja EU o trajnosti; zahteva, da podjetja digitalno označijo sporočene informacije, da bodo strojno berljive in se bodo vnašale v evropsko enotno dostopno točko, ki jo predvideva akcijski načrt Unije kapitalskih trgov.


Predlog direktive o trajnostnem korporativnem poročanju predvideva sprejetje evropskih standardov za pripravo poročil. Osnutek standardov naj bi pripravila Evropska svetovalna skupina za računovodsko poročanje (EFRAG). Standardi bodo prilagojeni politikam EU, hkrati pa bodo nadaljevali in prispevali k mednarodnim pobudam za standardizacijo. Prvi sklop standardov za trajnostno poročanje naj bi bil sprejet do oktobra 2022.

Več o tem si lahko preberete na straneh Evropske komisije na spodnji povezavi:

Corporate sustainability reporting

Besedilo predpisov, ki urejajo področje trajnostnega poročanja, si lahko ogledate preko spodnjih povezav:

Zakon o gospodarskih družbah

Direktiva 2014/95

Direktiva 2013/34