20. 04. 2016

T-Informacije št. 12

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Mnenje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo »Obvezna objava spletne povezave na evropsko platformo – obveznost spletnih trgovcev po 4. odstavku 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov«
 • Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju
 • Objava Delegirane Uredbe Komisije EU, št. 2016/341 – Izvajanje carinske zakonodaje EU
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov
 • Neobvezujoče mnenje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo »Montaža blaga pri uveljavljanju stvarne napake na izdelku«

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki za april 2016
 • Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neupravičenega uveljavljanja stroškov prevoza na delo – sodba Vrhovega sodišča RS, številka VIII Ips 240/2015 z dne 8. 12. 2015
 • Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Odgovor Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) glede tolmačenja 44. člena Pravilnika o kakovosti mesnih izdelkov
 • Odgovor Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Uredba EU 2016/425 - osebna varovalna oprema
 • Odgovor Ministrstva za finance - Finančne uprave RS »Odmera davka na motorna vozila v primeru nakupa avtomobila na licitaciji«
 • Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice
 • Iz Evropskega Uradnega lista

IZOBRAŽEVANJE

 • Prehrana dijakov v času praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu

AKADEMIJA TZS

 • Strokovni seminar TZS: »Pospeševanje prodaje s fokusom na potrošnika« - Ljubljana, 5. 5. 2016
 • Za člane TZS brezplačni seminar »Predstavitev nove carinske zakonodaje Evropske unije« - Ljubljana, 26. 5. 2016

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij