01. 12. 2012

T-Informacije št. 34

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb
 • Obvestilo SID banke – Ugodni krediti SID banke za tehnološko – razvojne projekte
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
 • Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih – Predlog obrazca izvršnice
 • Preprečevanje dela in zaposlovanja na črno
 • V Državnem zboru RS ni bil sprejet predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost

IZOBRAŽEVANJE

 • Brezplačno usposabljanje za mentorje dijakom v podjetjih

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Pojasnilo Ministrstva za kmetijstvo in okolje – Označevanje datuma minimalne trajnosti in datuma uporabe
 • Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju uredbe (ES) o aditivih za živila
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Odgovori na vprašanja članov – RAPEX – vračilo, odgovor MGRT
 • Ravnanje in prodaja pirotehničnih izdelkov
 • Svetlobni nizi in Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
 • Sklep vlade o določitvi kontaktne točke za proizvode za gradbeništvo
 • Izvedbeni sklep Evropske Komisije za trajnostna merila za biogoriva

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za september 2012
 • Obračun prispevkov za socialno varnost samozaposlenih - november 2012

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij